Sintrale Kommisje Skûtsjesilen
  • Frysk
  • Deutsch
  • English
  • Français
Zoeken
  • Skûtsje
    Journaal 2023
  • SKS jubileumboek
    Bestel nu!
 
 
Wedstrijdverslagen

Er zijn nog geen wedstrijdverslagen.

Klassement 2023

Er is nog geen klassement beschikbaar.

Gedichten

Het winnende gedicht Skûtsje Journaal 2014:

 

Neat sûnder dy

 

Juster wiest my sa reewillich

oer alle boegen joechst dysels.

Wylst oaren om dy hinne spoeken

socht ús seil dyn pûsters.

Brûsden wy om de boppeste boei,

bleaunen yn alle rakken de baas.

 

Ik fergeat it skuorren oan it helmhout

dûnse mei de skoateman op it achterdek.

Heech yn top wappere ús flagge

dy tútsjend yn ’e loft.

 

Wie dat net genôch?

 

Hjoed bist sa twirrich, litst my flaachjeheine.

Hearst it fiifminuteskot, ik lis folslein foar dea.

Do wabberest in eintsje fierder oer de mar.

Oaren krûpe dy op ’e side, slachst op my gjin acht.

 

De man mei it gewear stiet klear,

de strôte is my droech, ik trilje as in rusk.

Wy helje it lang ende lange net,

jou my no in aaier om ree te gean.

Ien sigentsje kin wûnders dwaan.

 

Marije Roorda

 

Onderstaand de andere creatieve en originele inzendingen die wij u niet willen onthouden.

 

In sport fol fan tradysje

 

Skûtsjesilen, in prachtig barren.

Mei âlde frachtskippen op ús fryske marren.

It stiit bol fan tradysje, soms net fan dizze tiid.

Mar dat is krekt de sjarme fan dizze striid.

 

Fjirtjin skippen farre as in boatsje sa hurd.

Mei mannen en bytiden froulje fan de opstekker oant it swurd.

De skipper en bemanning traine hast it hele jier.

Binne sawol yn ‘e winter as simmer mei it skûtsje yn’t spier.

 

Unyk, moai, it silen sit dizze minsken yn it hert en harren siel.

Se binne faaks freonen mar fleane elkoar under de wedstryd bytiden hast nei de kiel.

Se wolle winne, net foar de priizen mar foar de ear.

Dat besykje de skippers eltse kear.

At se no einigje op it earste of lêste plak.

D’r wurd eltse dei neipraat oer elts rak.

 

Mei de lotting yn Grou giet de striid wer oan.

En hat elts al wat spanning foar de oare moarn.

Dan los by it houtstek, de sleper d’r foar.

Begelied nei de Pikmar mei it korps en it koar.

 

De start op ‘e mar, nei de Ie en troch de  nauwte fan de Tynje hinne.

Dêrt de taskôgers sjen kinne wa’t de fakminsken binne.

Op de Feenhoop fan de wâl mei “Frysk bloed sjoch op”

 De skippen dy’t it túch gau omheech ha lizze dêr faaks foarop.

 

Sa fjirtjin dagen fan striid en wille, in Snits de leste dei.

En dan witte we wa’t him kampioen neame mei

 

It is dien it hat wer west.

In prachtige silery, mei hjir en dêr in protest.

 

Nei it silen, folchskippen te plak, materiaal fan it skûtsje wer in de durk.

Want de meast skippers moate dan wer oan it wurk.

 

In aktive fakansje fol leafde, tradysje en striid.

Folgjend jier d’r wer klear foar, noch in jier de tiid.

 

Margryt Zwaga

 

 

Sile

 

Een skûtsje zonder wind, in lang verleden tijden

Het trekzeel om de stramme lijven, een lading stront of turf!

Maar als de zeilen gingen bollen... dan begon er bij de schipper

wat te broeien, zijn genen spattend door zijn aderen in het lijf!!

‘Sile’ de schipper op zijn best... skerper, troch de wyn,

wat is der mei die fok? It brûs moat foar de kop, lit dat skûtsje sile!

 

Daar is de SKS geboren.

Tijden zijn veranderd, maar het skûtsje-silen is gebleven,  

de bemanning nog steeds bezielend, en gedreven!

 

Sile  verdorie!

 

Tom Meijer

 

 

Kykje

 

Swart-wyt leit it skûtsje hjir stil foar de wâl

Op it kykje, noch mar krekt yn ’e moade.

De boer, hy stiet klear, de stront yn ’e kroade

De kij yn it lân binn’ al net mear op stâl.

 

Foarop fjouwer famkes mei in strik yn it hier

Om har’n hals krânsen fan hynsteblommen.

De wyn aait de reiden mei swierrige plommen

It rom aansens fol, en ja, dan is’t safier.

 

De mar barstend’fol, hege seilen dy’t blinke:

Fjirtjin skûtsjes, oeral folk op ’e kant.

Mannen skuorre oan skoaten, litte flokwurden klinke

Skippers hingje oan ’t roer, skerp, beret, ymposant.

 

Ús pake, hy glimket: wat soe er no tinke

As er ’t sjen koe, of gong dit him te mâl?

 

Stoffel Zandstra

 

 

De Kleau

 

Altemets binne wy te let berne

En misse wy it gelok yn e lytse analoge saken 

dy't wy werom fyne yn e reitkragen en de wyn

as wieden sy fan in eardere wrâld, betiider en jong

wer't it gie om wiere dingen.

 

Allyk us heiten

Sa’t us pakes

En alle lju ea oer de weagen sile

 

Jeuchlik en unbedreaun sette wy of       

De tane fluessen

dy’t us de tearen fan it tiidsbarren yn e foarholle jaan

 

Litten de minsken sizze

Doe

 

Marinthe de Hek

 

 

In dream

  

Oer de mar

stoot it skûtsje as it libben fan in dream

steefêst oan de romste wyn troch it wiete

stof, it is perfoarst gjin leagen, want sels

al naait it der út as âld smoar, fûl as in kat

skuort er oeral troch, sile sil er, mei it mes

yn it dek oer de heechste weagen, de brede

fok oan it lêst ta foar, skerp as in snile. 

 

Wobbe Atsma

 

 

Skûtsjesilerssankje

  

1

De steven snijt skerp troch ’t skom,

mei swurden yn balâns.

It skip op koers dus sjoch net om,

de tsjinstân hat gjin kâns.

 

2

It waar is moai de loft sa blau,

in koelstje jout ús gong.

Fryslân yn toai dat kom mar gau

en sjong mei hert en long:

 

Refrein

Mei de seilen fier yn top,

in fokje der op ta.

Jou ik de hiele float hjoed klop,

dy priis sille wy ha!

 

3

Op skippen it sij âld of nij,

in bemanning mei gâns nocht.

De Omrop hâldt ús deis derby,

mei nijs en waarberjocht.

 

4

Dan brûst it troch it Fryske bloed,

wat giet it derom wei.

Altyd is’t my bliid te moed

op skûtsjesilersdei.

 

Refrein

 

5

Aanst is ’t safier de mar wer leech,

dan is it winterrêst.

Mar hysje ik de faantsjes heech

dan dream ik opperbêst.

 

6

Ik stean as skipper oan it roer

en flean lâns rak nei rak.

De wite pet dy stiet my stoer,

ik bin op myn gemak.

 

Refrein

 

7

Wekker klomje ik op ’e wâl

mei kiker en iterij

it is hjoed feest en it giet mâl

by de skutsjesilerij.

 

8

It kin net oars of ik bin dêr

by grien en brún en wyt

takom jier dan bin ik der wer

de tiid giet dat it slyt.

 

Refrein

 

Tryntsje van der Veer

 

 

Deel deze pagina

Hoofdsponsor
Co-sponsoren
Mediapartner
Rondvaarten