In libben tusken de swurden

In libben tusken de swurden

Op vrijdag 26 november 2010 werd het boek “Anne Tjerkstra, in libben tusken de swurden” van de hand van Jan de Vries gepresenteerd. In de Bornmeer te Gorredijk nam SKS voorzitter Bouwe Westerdijk het eerste exemplaar in ontvangst. Het boekwerk omvat het levensverhaal van Anne Tjerkstra.

Anne Tjerkstra toont het boek waarin z'n levensverhaal staat beschreven

 “Anne Tjerkstra wie skipper op it Steatejacht Friso. ‘De moaiste baan dy’t der bestiet,’ seit er sels. Hy makke fan tichtby kommissarissen as Rijpstra, Wiegel, Hermans en Nijpels mei. De gentleman-skipper, waard er wol neamd.Hy striele altyd nivo, mar ek in foarm fan distânsje út.Hiel oars wie er as skûtsjeskipper. Dan stie er tusken syn bemanningsleden, brûkte de skipperstaal en koe rûch yn ’e mûle wêze. En wer oars wie er as rider fan ‘wylde’ Alvestêdetochten: dan wie er de reedrider dy’t it om prestaasje en aventoer te dwaan wie. En dy’t geniete fan it kabaal, it ôfkarren troch de wichtige minsken fan de offisjele Alvestêdetocht en de stikken yn de krante, dy’t dêrnei kamen. Wa is de echte Anne Tjerkstra? Yn dit boek besiket Jan de Vries in antwurd op dy fraach te finen. Hy docht dat troch Tjerkstra safolle mooglik sels oan it wurd te litten. Dat levere prachtige ferhalen op oer syn bernejierren op in skûtsje, mar ek oer pommeranten op it Steatejacht, een klaverjassende prins Bernhard en skûtsjeskippers dy’t inoar op it wetter nei it libben steane. Jan de Vries (1939) wurke as sjoernalist, foarljochter en (suvel-)direkteur. Hy skreau fersen, dêr’t er trije kear de Rely Jorritsmapriis mei wûn, toaniel – Geskaai om ’e Kaai krige de Fryske Toanielpriis – en koarte ferhalen en boeken.”

Het boek is een uitgave van uitgeverij Bornmeer

 ISBN: 9789056152581