Hoogtepunten ALV 12 maart 2016

Volgens goede traditie werd in een tot de laatste stoel gevulde grote zaal van M.F.C. De Driuwpôlle te Woudsend op 12 maart 2016 de algemene ledenvergadering van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen gehouden.

Tijdens deze drukbezochte vergadering droeg Peter de Jong het voorzitterschap over aan René Nagelhout. Als blijk van erkentelijkheid voor zijn 16-jarig bestuurslidmaatschap, waarvan vier als voorzitter, werd De Jong benoemd tot Erevoorzitter van de SKS. Zijn laatste algemene ledenvergadering als SKS-voorzitter kon De Jong nog met een aantal voor de SKS uitermate wezenlijke beslissingen afsluiten. (Zie onderstaand.) 

Afscheid Jaap Kuiper

Jaap Kuiper ontving bij zijn afscheid het ‘Glazen Skûtsje’

Johan Modderman nam met het voorlezen van zijn wedstrijdverslag 2015 in stijl afscheid

Johan Modderman nam met het voorlezen van zijn wedstrijdverslag 2015 in stijl afscheid

Daarnaast werd afscheid genomen van Jaap Kuiper, de man die liefst 35 jaar zijn speedboot – met zichzelf als schipper – kosteloos beschikbaar stelde aan de SKS tijdens wedstrijden, en Johan Modderman, die met het voorlezen van zijn wedstrijdverslag 2015 in stijl afscheid nam. Zo’n 15 jaar lang bracht hij op deze wijze verslag uit in de jaarvergadering. Hans Meetsma werd als gewaardeerd lid van de voormalige VSB onderscheiden als Lid van Verdienste. Zo ook Bert Broer die na 15 jaar jurylidmaatschap en actieve betrokkenheid binnen de reglementencommissie van de SKS deze eretitel kreeg. Zowel Kuiper als Modderman hadden deze titel al.

Hans Meetsma werd onderscheiden als Lid van Verdienste...

Hans Meetsma werd onderscheiden als Lid van Verdienste…

...en ook Bert Broer kreeg deze eretitel.

…en ook Bert Broer kreeg deze SKS-eretitel.

SKS behoudt huidige vaarroute

Het SKS-bestuur neemt verantwoordelijkheid voor het behoud van de huidige vaarroute. Een gedegen onderzoek door een werkgroep uit diverse geledingen van de SKS maakte vooral duidelijk dat aan de huidige veertiendaagse SKS-vaarroute van Grou naar Sneek door veel partijen grote waarde wordt gehecht. De SKS acht het in het belang van het grote geheel onwenselijk de route te wijzigen. De huidige route staat in het collectief geheugen van Friesland, Nederland en de wereld. Dorpen en steden langs de route organiseren belangrijke activiteiten die zowel de eigen Mienskip als het toerisme in de provincie ten goede komen.

Onderzoek naar een aanpassing werd gedaan naar aanleiding van geuite onvrede binnen eigen SKS-gelederen ten aanzien van de ontvangst in Sneek. Geregeld botsten daar de afgelopen jaren de belangen van het skûtsjesilen en de Sneekweek. Sneek heeft beterschap beloofd. De SKS houdt hen daaraan.

SKS kiest voor publiek! | Pilot openbare prijsuitreiking

Mensen die ons veertien dagen hebben gevolgd , ups en downs met ons hebben gedeeld moeten ook de kans hebben de apotheose, de prijsuitreiking, mee te maken! Dat is het motief dat heeft geleid tot het besluit de prijsuitreiking na de slotwedstrijd in Sneek direct na de wedstrijd aan de boorden van de Snitser Mar op het Starteiland te laten plaatsvinden. In 2016 wordt deze vorm voor het eerst toegepast als pilot.

SKS kiest voor oorspronkelijke Formule Amels met enkele uitbreidingen, waaronder het vastleggen van het ‘Silhouet’ | Skûtsjes zijn niet in een computer te vangen

Na vijf jaar VPP (Velocity Prediction Program) en werken aan een volledig wetenschappelijk onderbouwde formule concludeert de SKS dat het invoeren van te veel variabelen onduidelijkheid en onbegrip in de hand werken. De oorspronkelijke formule, behoud van de silhoueteisen uitgebreid met een nog nader vast te stellen factor, wordt voor de komende jaren het uitgangspunt in het streven de skûtsjes gelijkwaardig aan de jaarlijkse competitie te laten deelnemen.

Saillant detail: 11 van de 14 SKS skûtsjes vallen thans binnen deze nieuwe visie. De kosten voor de nieuwe koers zullen in praktijk meevallen. Die zullen voornamelijk gaan zitten in het opstellen van heldere richtlijnen en protocollen, waarbij de vermelde factor inzichtelijk zal blijven en gebaseerd op de opgedane ervaring. 

Vijf jaar ‘nieuwe formule’ heeft de SKS een enorme schat aan gegevens en inzichten opgeleverd. De investering die is gedaan is dan ook zeker niet weggegooid. De conclusie is duidelijk: Skûtsjes als product van ambachtelijk vakmanschap zijn stuk voor stuk te uniek om via computersystemen tot eenheid te komen.

Bestuurswisselingen  

Peter de Jong droeg staande de vergadering de voorzittershamer over aan René Nagelhout. Peter de Jong was zestien jaar bestuurslid van de SKS waarvan vier als voorzitter.  René Nagelhout zit sinds 2012 in het  SKS-bestuur. Zijn rol als secretaris wordt overgenomen door Edou Ritsma die inmiddels een jaar meedraait. Hans Meetsma legt als interim-bestuurslid namens de VSB-commissie zijn functie neer en draagt dit over aan Dinie Visser.

Peter de Jong (rechts) droeg staande de vergadering de voorzittershamer over aan René Nagelhout (links)

Peter de Jong (rechts) droeg staande de vergadering de voorzittershamer over aan René Nagelhout (links)

Afscheidsspeech

Het SKS skûtsjesilen wordt volgens Peter de Jong gekenmerkt door de woorden: met elkaar en tegen elkaar (‘meielkoar en tsjinelkoar’). ‘Dat was vroeger zo en zo is het nu nog steeds.’ In zijn afscheidsspeech vertelde hij verder een ‘prachtig mooie tijd’ gehad te hebben. Het bestuur van de SKS heeft als verantwoordelijkheid het SKS-gedachtegoed, zoals de SKS-schippers dat van hun heit, pake en/of oerpake hebben meegekregen, te bewaken en door te geven aan de volgende generatie. De Jong nam afscheid als bestuurslid, maar daarmee geen afscheid van de SKS en haar mensen. Want…’eens een SKS-er altijd een SKS-er’.