Algemene Ledenvergadering 2024

De leden van de vereniging de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen hebben zaterdag 9 maart tijdens de Algemene Ledenvergadering een belangrijke stap gezet in het behouden van de veertien skûtsjes die meezeilen om het SKS-Kampioenschap Skûtsjesilen.

Eigenaren die wijzigingen aan skûtsjes willen aanbrengen die niet staan beschreven in het Handboek, moeten dat vooraf schriftelijk voorleggen aan het bestuur. Tijdens de jaarvergadering in De Buorkerij in Terherne stemde een meerderheid van de leden in met deze aanvulling in het Originaliteitsreglement.

Grenzen opgerekt

Het doel van deze regel is, zegt SKS-voorzitter René Nagelhout, om de vereniging in het algemeen en de meer dan 100 jaar oude skûtsjes in het bijzonder in bescherming te nemen. De Kommisje Amels die over de originaliteit van de schepen waakt, ziet hoe de grenzen van de originaliteitsregels steeds vaker worden opgerekt. “Sy wurde net of te min meinommen yn de plannen om it skûtsje oan te passen, krije gjin tiid om harren miening te jaan want it skip leit al op de werf.” Het bemoeilijkt het werk van de Kommisje Amels, aldus Nagelhout.

De voorzitter roept eigenaren en schippers op om “as hoeders fan ús erfguod mear te sjen nei it behâld fan it Fryske skûtsje, de basis fan ús feriening”.

Walcommentaar

De SKS gaat na jaren stoppen met het walcommentaar. De SKS neemt daarom afscheid van walcommentator Jan Kiemel uit Grou. De vrijwilliger volgde tien jaar lang vanaf het water de wedstrijden voor de toeschouwers op de wal. Jan Kiemel vertelde niet alleen wat er in de voorhoede gebeurde, maar deed ook verslag van de strijd tussen de skûtsjes die achteraan zeilden. Uit handen van SKS-voorzitter René Nagelhout kreeg Jan Kiemel een fleurig bos bloemen.

Minwaarrie

Er werd ook afscheid genomen van Pieter Brouwer en Taeke van der Meulen van de Minwaarrie. Pieter Brouwer was jarenlang voorzitter van de rie die wedstrijdcommissies adviseert om al dan niet te zeilen als de weersomstandigheden daartoe aanleiding geven. Ook beide mannen kregen van de SKS-voorzitter een bos bloemen.

Wimpels

De prijs voor een wimpel gaat met 2,50 euro omhoog en kost voortaan 12,50 euro. De wimpels worden onder meer door de skûtsjes verkocht. De top-3 van wimpelverkopers, onthulde Jan Sjouke van der Heide van de VSB, zijn op de eerste plaats Huzum (450 wimpels), gevolgd door Grou (395 wimpels) en Lemmer (309 wimpels). De opbrengst van de verkoop wordt verdeeld onder de skûtsjes.

Dit jaar siert het 100-jarige skûtsje van Joure de wit met groengekleurde vlag. Dat jubileum wordt gevierd met onder meer op 13 juli sprintwedstrijden op de Snitser Mar, een feestelijke intocht van de skûtsjes in Joure en muziek.

Bestuurszaken

Edou Ritsma is na acht jaar gestopt als secretaris, maar blijft wel deel uitmaken van het bestuur. Hij heeft het secretariaat ingeruild voor de portefeuille wedstrijdzaken. Onder leiding van Edou Ritsma bekijkt momenteel een klankbordgroep (daarin zitten onder meer schippers en leden van wedstrijdcommissies) hoe de kwaliteit van de wedstrijden kan worden verbeterd.

Hendrik Snip wordt de nieuwe veiligheidsadviseur van de SKS. Hij buigt zich over de SKS-veiligheidsplannen en de vergunningen die de SKS nodig heeft om de wedstrijden te kunnen houden. Komende zomer zal hij als veiligheidsadviseur veelvuldig tijdens de wedstrijden op het water zijn.

Voorzitter René Nagelhout was aftredend en herkiesbaar. Hij heeft zich voor nog eens vier jaar verbonden aan de vereniging. Elisabeth Post, die drie jaar de portefeuille pr & communicatie had, neemt het secretariaat over. Dat betekent dat er een vacature in het SKS-bestuur is.

 

Wedstrijdverslag SKS 2023 in beeld

Tijdens de algemene jaarvergadering werd onderstaand wedstrijdverslag van SKS 2023 in beeld – door Tom Coehoorn – vertoond.

Foto’s: ThomasVaer Fotografie

Algemene Ledenvergadering 2023

De SKS drijft op vrijwilligers en de vereniging wil dat graag behouden, zegt voorzitter René Nagelhout tijdens de drukbezochte algemene ledenvergadering op 11 maart in De Driuwpôlle in Woudsend.

Er worden door overheidsinstanties steeds meer eisen gesteld aan het organiseren van het SKS-Kampioenschap Skûtsjesilen. Dat vergt veel tijd en inzet van de vrijwilligers waar de SKS op draait. “It is foar de SKS wichtich dat it frijwillige karakter behâlden bliuwt, sa as ek de bysûndere struktuer fan ús organisaasje”, aldus Nagelhout. Hij twijfelt niet aan het autonome voortbestaan van de SKS. “Mar wy moatte wol each hâlde foar alles wat der om ús hinne en yn ús fermidden bart.”

Voorzitter René Nagelhout aan het woord tijdens de ALV

Voorzitter René Nagelhout wil dat het vrijwillige karakter voor de SKS behouden blijft.

In het tijdens de ALV door de leden vastgestelde missie & visie-koersdocument is één van de onderwerpen hoe de organisatie met vrijwilligers de SKS-wedstrijden kan blijven organiseren. Er zullen werkgroepen geformeerd worden die invulling aan die vraag gaan geven. Doel is een toekomstbestendige en solide organisatie. Nagelhout: “Wy geane mei yn de ûntwikkelingen mei behâld fan ús krêftige identiteit, mar dat betsjut ek net ’ten koste van alles’ fêsthâlde oan hoe it altyd west hat.”

Secretaris Edou Ritsma

Secretaris Edou Ritsma aan het woord tijdens de ALV.

ALV 2023

Ereleden

Tijdens de vergadering zijn scheidend bestuursleden Jelle van der Meulen (penningmeester) en Ulbe Zwaga (voorzitter Kommisje Amels) benoemd tot erelid van de SKS. Van der Meulen, die verbonden was aan de eigenarencommissie van het Drachtster skûtsje, volgde in 2014 Henk Frankema op als penningmeester. Omdat zijn tweede termijn er op zat, zou Van der Meulen in 2022 stoppen. Maar hij besloot er, met instemming van de leden, nog een jaar aan vast te knopen. Zo kon de penningmeester toch nog een kampioenschap meemaken.

Ulbe Zwaga kwam in 2011 in het bestuur als vertegenwoordiger van de Kommisje Amels. Zwaga is zijn leven lang bij het skûtsjesilen betrokken geweest. Hij zeilde als ranjajongen al mee op het skûtsje van zijn legendarische pake Ulbe en later als bemanningslid bij zijn vader Jeen. Ook als lid van de Zeilvereniging IJsselmeer is Zwaga jarenlang betrokken geweest bij het organiseren van de SKS-wedstrijd op het IJsselmeer bij Stavoren.

Jelle van der Meulen Ulbe Zwaga

Jelle van der Meulen en Ulbe Zwaga benoemd tot erelid van de SKS

Van der Meulen wordt opgevolgd door Jan Douwe de Boer uit Sneek. En de functie van Zwaga wordt vervuld door Durk Nijdam uit Stavoren, die tevens voorzitter van de Kommisje Amels is geworden.

Leden van verdienste

Beene Bles en Piet de Vreeze zijn tijdens de ALV benoemd tot leden van verdienste. Beide mannen zijn jarenlang betrokken geweest bij het skûtsjesilen, waarvan de laatste elf jaar lid van de Kommisje Amels.

Piet de Vreeze was onder meer bemanningslid en schipper op het Jouster skûtsje. Ook was hij een jaar invalschipper op dat van Leeuwarden. Beene Bles was voordat hij de Kommisje Amels kwam versterken, onder meer bemanningslid op het skûtsje van Langweer. Later maakte hij deel uit van de wedstrijdcommissie van Langweer en blijft zich daar vooralsnog voor inzetten.

Piet de Vreeze Beene Bles

Piet de Vreeze en Beene Bles benoemd tot lid van verdienste van de SKS 

Entreegelden, reclame, wimpels

Voor het eerst in lange tijd wordt de entree tot een SKS-wedstrijd verhoogd. Jarenlang kostte een toegangskaartje 2 euro, maar de opbrengst is voor commissies niet toereikend meer om alle kosten te dekken. De plaatselijke commissies innen voortaan 3 euro per persoon.

Uitingen van reclame op skûtsjes zijn bij de SKS niet toegestaan. Op het volgschip mag dat wel, hetzij bescheiden. Tijdens de ALV is door de leden besloten dat er maximaal 10 vierkante meter reclame (was zo’n 7 vierkante meter) mag worden gevoerd op het volgschip.

Op de Skûtsjewimpel van dit jaar staat het 100-jarige skûtsje van Stavoren. Niet alleen het skûtsje Súdwesthoek viert een jubileum. Zowel de eigenarencommissie Stichting Skûtsje Súdwesthoek als de wedstrijdcommissie Zeilvereniging IJsselmeer zijn beide in 1958 opgericht en bestaan 65 jaar. De foarwedstriid op 8 juli zal dit jaar in het teken staan van dit jubileum.

De leden kijken reikhalzend uit naar een nieuw kampioenschap.

 

Wedstrijdverslag SKS 2022 in beeld

Tijdens de algemene jaarvergadering werd onderstaand wedstrijdverslag van SKS 2022 in beeld – door Tom Coehoorn – vertoond.

 

 

Foto’s: Ellen Wester

 

Algemene Ledenvergadering 5 maart 2022

De Algemene Ledenvergadering van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen in de Driuwpôlle in Woudsend kende als vanouds een grote opkomst. Het was een plezierig en hartelijk weerzien van de ongeveer tachtig leden en 25 leden die de bijeenkomst online volgden. Dat vond SKS-voorzitter René Nagelhout ook.

“It is goed om inoar hjir te treffen, yn sûnens en frijheid”, zei hij in zijn openingswoord om vervolgens stil te staan bij de oorlog die een paar duizend kilometer verderop woedt. “Lit wy ek beseffe dat it net fanselssprekkend is dat wy dat kinne. Litte wy hjoed yn ús tinzen wêze by it Ûkraynske folk en hope dat der in ein komt oan dizze ferskrikkelike striid. Mar tagelyk docht it ek in grut berop op ús om te helpen wêr’t wy kinne. En as it goede yn de minsken nei boppe komt, sil it kwea nea winne.”

Leden die de Algemene Ledenvergadering online volgen

Het was opnieuw een bijzonder jaar voor de vereniging, zei SKS-secretaris Edou Ritsma, die het jaarverslag met de vergadering deelde. Lang zag het ernaar uit dat in 2021 een kampioenschap zou worden gezeild, maar overheden konden daar uiteindelijk geen toestemming voor geven. Positief is, zegt Ritsma, dat de SKS en overheden sindsdien constructief met elkaar overleggen over de toekomst van het skûtsjesilen. Onderwerp van die gesprekken zijn onder meer de vergunningen. Ambtenaren van de betrokken gemeenten en wedstrijdcommissies zijn daarover in overleg. Het SKS-kampioenschap wordt dit jaar van 30 juli tot en met 12 augustus gehouden. “Wy sjogge dêr nei út’’, aldus voorzitter Nagelhout.

SKS-penningmeester Jelle van der Meulen meldde dat de SKS financieel gezond is, ondanks dat er geen kampioenschap is gezeild. Dat is dankzij de trouwe sponsors. Hoofdsponsor van de SKS is sinds afgelopen jaar de Friese Rabobanken samen met Bouwgroep Dijkstra Draisma en FB Oranjewoud. Poiesz Supermarkten heeft jammer genoeg besloten de sponsoring te stoppen.

Onder leiding van oud-bestuurslid Hilda Boesjes-Beljon en Klaas van den Berg (Mei Klaas) is er verder gewerkt aan het beschrijven van de missie en visie van de SKS. Er zijn interviews afgenomen en betrokkenen hebben er in online sessies met elkaar over gesproken. De uitkomsten van die gesprekken zijn vastgelegd in een koersdocument dat verder uitgewerkt gaat worden. Duidelijk is al wel dat het skûtsjesilen en de skûtsjes onderdeel zijn van de identiteit van Fryslân en dat die traditie velen na aan het hart ligt.

Klaas van den Berg en Hilda Boesjes-Beljon worden bedankt voor hun inzet voor het beschrijven van de missie en visie van de SKS

Hilda Boesjes-Beljon ontvangt na haar afscheid als SKS-bestuurslid vorig jaar een skûtsje in acryl

Het afgelopen jaar heeft de SKS afscheid moeten nemen van drie leden van de SKS-familie. Vrijwilligers die veel voor de vereniging hebben betekend. De voorzitter vroeg iedereen te gaan staan en een minuut stilte in acht te nemen ter nagedachtenis aan Sjerp de Vries, dokter Gerhard Verbeek en Epie van der Pol.

Hoewel het niet gebruikelijk is om SKS-vrijwilligers postuum te eren, is Van der Pol benoemd tot Lid van verdienste. Vlak na het besluit om de oud-schipper van het Ljouwerter skûtsje en lid van de Kommisje Amels te benoemen, kwam hij te overlijden. Hoewel zijn vader niet zo van de plichtplegingen was, had hij het eerbetoon prachtig gevonden, zei Van der Pol’s zoon Willem. Die kreeg van de SKS-leden een warm applaus toen hij de versierselen in ontvangst nam.

Epie van der Pol postuum benoemd tot Lid van verdienste

Zoon Willem ontvangt de versierselen voor zijn vader Epie van der Pol die postuum is benoemd tot Lid van verdienste

Tijdens de bijeenkomst werd een voorstel van schipper Klaas Westerdijk van d’Halve Maan, aangenomen om voor 2022 een SKS Jaarprijs in het leven te roepen. Mocht het kampioenschap om bepaalde redenen niet door kunnen gaan, dan wordt er in september een weekeinde lang om die prijs gestreden. Ook een aantal uitslagen van wedstrijden in het voorseizoen zullen voor de Jaarprijs meetellen. 

Vanuit de wedstrijdcommissies is een commissie wedstrijdzaken in het leven geroepen die als belangrijkste taak heeft om het vergunningentraject op te pakken.

Na vele jaren actief te zijn geweest als lid van de Sylrie heeft Pieter Boelsma in het afgelopen jaar te kennen gegeven niet meer beschikbaar te zijn. De SKS is hem grote dank verschuldigd voor zijn inzet. Het bestuur heeft aan de leden voorgesteld om oud-voorzitter van de SKS Peter de Jong als opvolger van Pieter te benoemen, wat op instemmend applaus kon rekenen.

 

 

Foto’s: Tom Coehoorn en Ellen Wester

 

SKS-kampioenschap in aangepaste vorm

Het SKS-kampioenschap skûtsjesilen vindt dit jaar in een aangepaste vorm plaats. De leden van de SKS zijn dit donderdag (8 juli) tijdens een ingelaste ledenvergadering in de Driuwpôlle in Woudsend overeengekomen.

Het kampioenschap wordt gehouden van maandag 26 juli tot en met vrijdag 6 augustus. Deze keer start de wedstrijdenreeks op De Veenhoop en eindigt op de Snitser Mar.

De SKS acht het onder de huidige omstandigheden niet verantwoord om publiek toe te laten bij de wedstrijden op de wal en het water.

Daarom ligt de nadruk van het kampioenschap op de sportieve strijd van de skûtsjes op het water. De huidige coronamaatregelen staan niet toe dat er in de plaatsen waar de vloot neerstrijkt festiviteiten zijn. In overleg met de schippers is besloten om zo weinig mogelijk bijeen te komen. De wedstrijden bij Grou en Langweer komen te vervallen en er is ook geen loting in de tent op het Halbertsmaplein in Grou. De wedstrijden bij Lemmer worden niet in de baai gezeild maar op het IJsselmeer. Bij Stavoren wordt ook uitgeweken naar een noordelijke baan boven de stad die vanaf de dijk moeilijk is te volgen.

De wedstrijden zullen uitgebreid door Omrop Fryslân in beeld worden gebracht. Fans van het skûtsjesilen zeilen zo bijna mee aan boord en hoeven niets van de wedstrijden te missen. Ook Omroep Max bereidt uitzendingen voor. De wedstrijden kunnen zoals elk jaar virtueel via track & trace worden gevolgd. Via de website van de SKS kan iedereen zich op het YouTube-kanaal abonneren en zo nauwgezet de slagen van de schippers volgen.

In de komende weken tot aan de start van het SKS-kampioenschap wordt regelmatig gecommuniceerd over de gevolgen van deze aanpassingen. De SKS wijst er tevens op dat een en ander afhankelijk blijft van de ontwikkelingen van het coronavirus.

 

Riemer Halbertsma wint prijs met afstudeerscriptie voor Zeilformule 2020

Een mooie opsteker voor student Riemer Halbertsma van de HBO-opleiding Maritieme Techniek van NHL Stenden. Hij heeft met een onderzoeksopdracht voor de SKS de Maritieme Students Award van de Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied (KNVTS) gewonnen. Zijn docenten van de opleiding hadden hem voorgedragen voor de prijs die jaarlijks wordt uitgereikt aan de beste afgestudeerden in het Nederlandse maritiem onderwijs. 

Voor de ontwikkeling van de Zeilormule 2020 had de SKS een afstudeeropdracht geformuleerd en uitgezet bij NHL Stenden Hogeschool. Het idee achter de opdracht was om naast de blokverhoudingen van de skûtsjes (lengte, breedte en diepgang) ook de rompvormparameters in beeld te krijgen en te beschrijven. Skûtsjes zijn 100 jaar oud en er is geen skûtsje gelijk. Riemer is erin geslaagd om een relatie te vinden tussen de rompvorm en het zeiloppervlak. Die gegevens zijn verwerkt in de Zeilformule 2020 die tijdens een extra algemene ledenvergadering op vrijdag 11 december 2020 is aangenomen.

KNVTS is de afkorting voor Koninklijke Nederlandse Vereniging van Technici op Scheepvaartgebied. De KNVTS, opgericht op 1 juli 1898 en gevestigd in Rotterdam, is een vereniging die tot doel heeft om ontwikkelingen te stimuleren in de maritieme techniek. De vereniging zet zich enthousiast in voor het verspreiden van technische kennis binnen de maritieme sector en stimuleert innovatie, ontwikkeling en onderwijs.

 

Op de foto boven: 2e van links – Jeroen Veenema (SKS bestuurslid technische zaken en formule), midden – Riemer Halbertsma 

 

Algemene Ledenvergadering 6 maart 2021

De Algemene Ledenvergadering van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen is zaterdag 6 maart voor het eerst in de bestaansgeschiedenis van de vereniging digitaal gehouden. In De Driuwpôlle in Woudsend was het bestuur bijeengekomen in de tot studio omgeturnde vergaderzaal om via een Zoomsessie de vergadering met de leden bij te wonen.

ALV 2021

In zijn openingswoord zei voorzitter René Nagelhout het te betreuren dat uitgerekend in het jubileumjaar corona toesloeg en er geen SKS-kampioenschap gezeild kon worden. Maar gelukkig gaven de tentoonstelling over de skûtsjefamilies in het Fries Scheepvaart Museum in Sneek, de uitgave van het jubileumboek ‘Der moat syld wurde’ en het bezoek van koning Willem-Alexander en koningin Máxima in september toch de nodige glans aan het verloren zeiljaar. Ook heeft UNESCO het skûtsjesilen geplaatst op de lijst van het Immaterieel Werelderfgoed en is er een begin gemaakt met een SKS Missie- en Visiedocument.

Tijdens de vergadering werd ook stilgestaan bij de vrijwilligers die het afgelopen jaar zijn overleden. De voorzitter vroeg iedereen te gaan staan en een minuut stilte in acht te nemen voor Ate Dijkstra, Zweitse van der Wal, Jaap Kolijn, Jilling Kingma en Jaap Kuiper. “Stik foar stik mannen dy’t in grut hert hiene foar de SKS en in protte foar ús betsjutten ha”, aldus Nagelhout.

In het najaar is de Zeilformule 2020 aangenomen, die officieel in 2022 ingaat. Met de eigenaren is overleg over hoe en welke aanpassingen er in dit overgangsjaar aan de skûtsjes zullen worden gepleegd en welke gevolgen dit heeft voor de zeilvoering

De SKS gaat er vooralsnog vanuit dat er in 2021 een SKS-kampioenschap plaatsvindt tijdens de eerste twee weken van de bouwvakvakantie. “Dat is ús plan A”, zei de voorzitter. Toch wordt er achter de schermen ook gewerkt aan alternatieve scenario’s waarover de SKS in overleg is met onder meer de Veiligheidsregio.

De vereniging staat er financieel goed voor. Dat is mede dankzij de trouwe sponsors die de SKS een warm hart toedragen. Aftredend bestuurslid pr & media Hilda Boesjes-Beljon kon de leden meedelen dat de SKS een nieuw meerjarig contract heeft kunnen sluiten met subsponsor Heineken. Met hoofdsponsor de Friese Rabobanken is overleg over het verlengen van het contract.

De VSB-wimpelcommissie heeft afscheid genomen van Eildert Meeter en Trynke Brouwer. Jan-Sjouke van der Heide van de VSB bedankte de verkopers voor hun inzet. Er zijn bloemen aan het thuisadres bezorgd. Margje de Jong uit Grou neemt de taak van Eildert en Trynke over.

Hilda Boesjes-Beljon heeft na twintig jaar bestuurlijk werkzaam te zijn geweest voor de SKS tijdens de ledenvergadering afscheid genomen van de leden en van het SKS-bestuur. Uit handen van haar man Johan kreeg ze de versierselen opgespeld die horen bij het erelidmaatschap van de vereniging.

Hilda Boesjes-Beljon erelid SKS Hilda Boesjes erelid SKS

Hilda Boesjes-Beljon krijgt door haar man Johan de versierselen van het erelidmaatschap opgespeld

Hilda is de eerste vrouw die de SKS heeft benoemd tot erelid. En daar is ze enorm ‘grutsk’ op, zei ze in haar afscheidsspeech. “De SKS sit yn myn hert, jimme sitte yn myn hert. Iens in SKS’er, altyd in SKS’er.” Ze had ook een boodschap voor de schippers, eigenaren en wedstrijdcommissies: “Bliuw jimme derfan bewust dat it SKS-skûtsjesilen folle, ja hiel folle mear is, dan allinnich in rige wedstriden sile!”

Hilda zette haar woorden kracht bij met het aanbieden van twee posters die ze speciaal had laten ontwerpen. 

Poster 1 Poster 2

Haar opvolger bestuurslid pr & media is Elisabeth Post (54). Geen onbekende in de skûtsjewereld. Ze draait al een tijdje als vrijwilliger mee in de vereniging (mediateam en samenstellen jubileumboek). Het afgelopen jaar is ze aangeschoven bij de vergaderingen van het bestuur en heeft ze zich onder meer beziggehouden met een aantal veiligheidszaken.

Tot slot de diapresentatie met foto’s van het SKS Skûtsjesilen de afgelopen jaren in het pre-Corona tijdperk door Tom Coehoorn:

 

Foto’s en presentatie: Tom Coehoorn

 

Sintrale Kommisje Skûtsjesilen kiest voor Formule 2020

Tijdens een extra algemene ledenvergadering op vrijdag 11 december 2020, hebben de leden van de vereniging SKS vrijwel unaniem gekozen voor de Formule 2020.

Deze unieke SKS zeilformule is een verfijning van de huidige Formule 2016. 

De 14 skûtsjes van de SKS zullen voor het eerst in 2021 zeilen met de Formule 2020, waarbij een overgangsregeling is overeengekomen voor skûtsjes die forse wijzigen moeten ondergaan.   

De verfijnde zeilformule 2020 werd begin dit jaar gepresenteerd, na een lange periode van onderzoek en ontwikkelingen. Zo werd onder andere gemeten met een virtuele sleeptank. De Formule 2016 voldoet aan de afgesproken uitgangspunten van de SKS. De Formule 2020 biedt een verfijningslag. Deze is naast  de parameters: lengte, breedte en diepgang gebaseerd op: nat oppervlak en de blokcoëfficiënt voor het vaststellen van het aantal vierkante meters zeiloppervlak.

Belangrijkste doel is de skûtsjes gelijkwaardigheid  te bieden bij het zeilen van wedstrijden. Jeroen Veenema, binnen  het SKS bestuur verantwoordelijk voor de doorontwikkeling: “De individuele rompvorm is gevangen in een handmatige formule.” 

 

Algemene ledenvergadering 7 maart 2020

In een tot de laatste stoel gevulde grote zaal van ‘De Driuwpôlle’ in Woudsend vond afgelopen zaterdag de algemene ledenvergadering van de SKS plaats. Er was een hoofdrol weggelegd voor de verfijnde formule 2020. Verder werd teruggeblikt op een prachtig, en opnieuw tot de laatste dag zinderend, SKS kampioenschap van 2019; was er aandacht voor de activiteiten in het kader van het 75-jarig bestaansjubileum; zijn er enkele aanpassingen voor het handboek aangenomen en werden twee leden benoemd tot ‘Lid van Verdienste’. Kortom een ALV zoals die past in de rijke traditie van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen.

SKS voorzitter René Nagelhout spreekt de leden toe

SKS voorzitter René Nagelhout spreekt de leden toe

75 jaar SKS

In het kader van het 75-jarig bestaan van de SKS zal op 4 juni 2020 een uniek boek worden gepresenteerd. Een boek waarin op toegankelijke wijze verleden, heden en toekomst van de SKS in beeld worden gebracht.

Verder wordt op 4 juni een bijzondere SKS Expositie geopend in het Fries Scheepvaart Museum in Sneek. In dat kader deed museum directeur Meindert Seffinga een oproep aan de vergadering om fotomateriaal uit de familiealbums te delen. Want met name die familiekiekjes zullen een hoofdrol gaan spelen in de uitbreiding van de SKS afdeling van het museum.

Museumdirecteur Meindert Seffinga doet een oproep om fotomateriaal uit familiealbums te delen

Museumdirecteur Meindert Seffinga doet een oproep om fotomateriaal uit familiealbums te delen

Verder zal er een speciale jubileumwedstrijd worden gezeild, gevolgd door een receptie op zaterdag 4 juli 2020 te Langweer. Aanvang wedstrijden om 10.30 en 14.00 uur. In Langweer vond 75 jaar geleden de eerste officiële SKS kampioenswedstrijd plaats.

Tot slot wordt in het jubileumjaar tijdens de SKS competitie (van 18 juli t/m 31 juli ) de leiderswimpel geherintroduceerd. Het gaat om een oranje wimpel aan de opsteker van het skûtsje dat leider van het klassement is.

Bestuurslid Edou Ritsma toont de oranje leiderswimpel

Bestuurslid Edou Ritsma toont de oranje leiderswimpel

Een eerste cadeau in het jubileumjaar kwam van Klaas van der Berg (Mei Klaas) die, ten behoeve van het visiedocument dat het SKS bestuur later dit jaar zal presenteren, een onderzoek uitvoerde. De resultaten presenteerde Klaas in de ALV.

Uniek en verfijnd

Verder werd de route naar de status van UNESCO Immaterieel Werelderfgoed gepresenteerd. De kernwaarden van de SKS zijn uniek op de wereld en het waard te worden vastgelegd en bewaard voor het nageslacht zowel op provinciaal niveau maar ook landelijk en wereldwijd.

Vanuit de commissie Leeuwarden kwam het verzoek om te overwegen de wedstrijden in Lemmer en Sneek om te draaien, waarmee de slotwedstrijden van de SKS in Lemmer zouden worden gezeild. Onder de leden werd voldoende draagvlak gepeild om een onderzoek in te stellen naar deze optie.

Presentatie over Formule 2020 door bestuurslid Jeroen Veenema

Presentatie over Formule 2020 door bestuurslid Jeroen Veenema

De verfijnde zeilformule 2020 werd gepresenteerd. In de presentatie waren de resultaten van de virtuele sleeptank meegenomen met de bijbehorende conclusies. In mei wordt gestemd over het wel of niet en hoe invoeren van de Formule 2020. De Formule 2016 voldoet aan de afgesproken uitgangspunten. De Formule 2020 biedt een verfijningslag. Naast de parameters: lengte, breedte en diepgang uit 2016 zijn het nat oppervlak en de blokcoëfficiënt toegevoegd voor het vaststellen van het aantal vierkante meters zeiloppervlak.

Over diverse voorstellen wordt gestemd

Over diverse voorstellen wordt gestemd

Verder werd door de leden ingestemd met: het gebruikmaken van beelden (allen openbaar uitgezonden door Omrop Fryslân en Omroep Max) door de jury van de SKS; de procedure voor het aan boord brengen van een overboord geslagen bemanningslid; de maximale maat voor een bevestigingoog van de gaffel en het gebruik van een reguleerlijn.

In de bijeenkomst van zaterdag werd tevens, volgens een goede gewoonte, stilgestaan bij mensen die de vereniging afgelopen jaar zijn ontvallen. Zo was iedereen even stil vanwege het overlijden van Klaas Westerdijk, oud-voorzitter van de commissie Earnewâld.

De heren Lenze Kielstra en Harmen Visser werden vanuit de zaal naar voren gehaald en onder applaus benoemd tot Lid van Verdienste van de SKS.

Lenze Kielstra Harmen Visser

Lenze Kielstra & Harmen Visser worden benoemd tot Lid van Verdienste

De SKS Competitie 2020 start op zaterdag 18 juli in Grou.

 

Foto’s: Tom Coehoorn

 

Algemene Ledenvergadering SKS dd 2 maart 2019

Afgeladen vol was de grote zaal van ‘De Driuwpôlle’ te Woudsend tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de SKS. Iedereen werd welkom geheten. Er werd stilgestaan bij leden die het afgelopen jaar overleden: Bert de Jong, Joop Doevendans en prof. Gerritsma. Daarna werd een volle agenda behandeld.

SKS-voorzitter René Nagelhout heet iedereen welkom

SKS-voorzitter René Nagelhout heet iedereen welkom

Jaarverslagen van zowel penningmeester als secretaris als het indrukwekkende verslag in beelden bewezen dat de SKS er goed voor staat en gezond is. De apotheose op de Snitser Mar tijdens de slotwedstrijd van het SKS kampioenschap van 2018 was het ongeëvenaarde bewijs. Liefst 7 van de 14 deelnemers maakten die dag nog kans op een podiumplaats. De tactische slag van Douwe Azn. Visser, de klap die een fantastisch zeilende Sytze Brouwer hiermee werd toegebracht, de gretigheid om te winnen van alle schippers en bemanningen, het kenmerkt de SKS in hart en nieren. Er werd gezeild onder zeer wisselende omstandigheden op karakteristiek Fries water, dat vraagt veel van iedereen en dat hoort bij de SKS.

Leden hebben een grote inbreng binnen de SKS, maar pas op dit vraagt om leden die verantwoordelijkheid voelen en aankunnen. Zo gaf Dinie Visser de aanwezigen mee toen ze officieel de vertegenwoordiging van de VSB binnen het SKS bestuur overdroeg aan Jan-Sjouke van de Heide.

Dinie Visser droeg haar functie over aan... ...Jan-Sjouke van der Heide

Dinie Visser droeg haar functie over aan…Jan-Sjouke van der Heide

Ulbe Zwaga, werd herkozen als vertegenwoordiger van de Kommisje Amels in het bestuur. Pierre Hoekstra nam afscheid als bestuurslid Technische en Wedstrijdzaken. Hoekstra, kind uit een oud-skûtsjegeslacht, werd in het zonnetje gezet voor zijn deskundigheid en zijn gedreven inzet bij de totstandkoming van de Formule 2016. Jeroen Veenema werd gekozen tot bestuurslid Technische Zaken en Douwe Jzn. Visser als bestuurslid Wedstrijdzaken.

Pierre Hoekstra nam afscheid als bestuurslid

Pierre Hoekstra nam afscheid als bestuurslid

Tijdens de vergadering werden 14 voorstellen behandeld. Het voorstel tot het benoemen van een gatebaan als voorkeursbaan werd afgestemd. De gatebaan is al voldoende geborgd als optie in het reglement en het benadrukken van voorkeuren zou de autonomie van wedstrijdcommissies, zoals die bij de SKS  hoort, in het geding kunnen brengen.

Wel werd gekozen voor het toepassen van een blauwe boei, om de wedstrijdcommissies meer mogelijkheden te geven om een wedstrijd blijvend interessant te houden voor deelnemers en publiek.

De wimpelcommissie meldde de afgelopen jaar aan hen toegekende stimuleringsprijs van 500 euro te gebruiken voor de ontwikkeling van duurzame wimpels. De prijs van de SKS wimpel blijft 10 euro.

De vereniging nam verder het besluit tot het inzetten van een proces ter beoordeling van de huidige Formule 2016.

Verder werd aangekondigd dat er een document zal worden gerealiseerd, nog voor het 75-jarig bestaan in 2020, waarin de universele waarden van de SKS en de visie op de toekomst zullen worden vastgelegd.

Tot slot werden tot Lid van Verdienste van de SKS benoemd: Dick Feenstra, stichting Skûtsjes Doniawerstal, en Fekke van der Wal en Coen Busscher van de commissie Wâldsein.

Dick Feenstra werd benoemd tot Lid van Verdienste... ...evenals Fekke van de Wal en Coen Busscher

Dick Feenstra werd benoemd tot Lid van Verdienste…evenals Fekke van der Wal en Coen Busscher

Onder het genot van een drankje werd na afloop nog even nagepraat want de jaarvergadering van de SKS is ook altijd een mooi moment om iedereen weer even te treffen.

 

Foto’s: SKS

 

Hoogtepunten Algemene Ledenvergadering SKS 2018

Op zaterdag 3 maart 2018 werd de Algemene Ledenvergadering van de SKS gehouden. Dit keer weer als vanouds in MFC De Driuwpôlle in Woudsend. In een goed gevulde zaal werden na het openingswoord van voorzitter René Nagelhout de verschillende agendapunten behandeld. Ook de sponsoren van de SKS kregen de gelegenheid voor een presentatie.

Voorzitter René Nagelhout opent de vergadering

Voorzitter René Nagelhout opent de vergadering

Een voorstel omtrent wijziging artikel ‘Groene vlag’ werd afgestemd en een voorstel aangaande wijziging tot een meer praktische procedure bij een Hoger Beroep werd goedgekeurd. Voor wat betreft de behandeling van de Zeilformule 2016 moest aangaande de toetsing de keuze worden gemaakt voor de weg die moet worden ingeslagen. De keuze was 1. ‘Op basis van de huidige formule en werkwijze’ of 2. ‘Een specifiekere beschrijving op onderdelen met aanhangende toetsingscriteria’. De teneur ging duidelijk richting optie 1. Verder zijn door de aanwezigen diverse suggesties meegegeven, waarmee de experts aan de slag zullen gaan.

Algemene Ledenvergadering SKS 2018

Douwe Azn. Visser | ALV SKS 2018

Eildert Szn. Meeter | ALV SKS 2018   Lodewijk Ezn. Meeter | ALV SKS 2018

Pieter Brouwer | ALV SKS 2018

Douwe Jzn. Visser, die oktober vorig jaar stopte als schipper van De Sneker Pan en maar liefst 9 keer het SKS kampioenschap op zijn naam schreef, werd naar voren gevraagd. Voor al zijn bijzondere prestaties en inspanningen voor de SKS werd Douwe Jzn. Visser benoemd tot Erelid. Alle aanwezigen beloonden deze benoeming met een staande ovatie.

Douwe Jzn. Visser wordt benoemd tot Erelid

Douwe Jzn. Visser wordt benoemd tot Erelid

Gerhard Pietersma nam afscheid als bestuurslid namens de VSB en wordt opgevolgd door Auke de Groot. Bestuursleden Pierre Hoekstra en Jelle van der Meulen werden herkozen voor een 2e termijn.

Gerhard Pietersma neemt afscheid als bestuurslid namens de VSB

Gerhard Pietersma neemt afscheid als bestuurslid namens de VSB

Vervolgens kreeg de voorzitter van de eigenarencommissie van het Jouster skûtsje, Tjeerd de Jong, het woord. Hij maakte bekend dat Rinus de Jong de nieuwe schipper op de Oeral Thús wordt. Rinus is jarenlang bemanningslid op verschillende SKS skûtsjes geweest en gaat deze nieuwe uitdaging enthousiast  aan.

Rinus de Jong (links) wordt de nieuwe schipper op het Jouster skûtsje

Rinus de Jong (links) wordt de nieuwe schipper op het Jouster skûtsje

Na de rondvraag en sluiting door de voorzitter kwam er een einde aan een constructieve vergadering. We kijken met elkaar uit naar een mooi SKS seizoen!

 

Foto’s: Tom Coehoorn