SKS Jaarvergadering 7 maart 2015

Afgelopen zaterdagmiddag werd in MFC ‘De Driuwpôlle’ in Woudsend de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de SKS gehouden. Door de afwezigheid (i.v.m. griep) van voorzitter Peter de Jong nam René Nagelhout het voorzitterschap op zich en dus ook het openingswoord. Hij kon een volle zaal begroeten en welkom heten.

Na goedkeuring van de notulen van de ALV 2014 en de diverse jaarverslagen kwam punt 9, de Bestuursverkiezing, ter tafel. Ulbe Zwaga was aftredend en herkiesbaar en zal zijn werkzaamheden binnen het bestuur voortzetten. Albert Salverda, bestuurslid namens de VSB, was aftredend en niet herkiesbaar. 25 jaar was hij lid van de VSB en inmiddels 15 jaar namens de VSB in het bestuur. Salverda was altijd aanwezig maar trad niet vaak op de voorgrond. Afkomstig uit een skûtsjeschippersgeslacht was hij jarenlang bemanningslid en zelfs één jaar schipper. Het SKS bestuur heeft besloten Albert Salverda te benoemen tot Lid van Verdienste. Hoewel niet verkiesbaar zal hij op een andere manier aan boord van de SKS blijven.

Albert Salverda krijgt als 'Lid van Verdienste' de versierselen opgespeld

Albert Salverda krijgt als Lid van Verdienste de versierselen opgespeld

Verder zullen Hans Meetsma (interim namens VSB) en Jan Makkinga (wedstrijdzaken) als nieuw bestuurslid aantreden. Rob Dommerholt nam afscheid als voorzitter van de Zeilraad en wordt opgevolgd door Oebele Brouwer uit Eastermar. Dommerholt was al in de jaren ’80 actief als walcommentator in Lemmer en de laatste 21 jaar was hij op professionele wijze actief in de Zeilraad. Als dank voor zijn jarenlange inzet voor de SKS werd hij benoemd tot Lid van Verdienste.

Ook Rob Dommerholt werd benoemd tot Lid van Verdienste

Ook Rob Dommerholt werd benoemd tot Lid van Verdienste

Onder punt 11 op de agenda volgde traditiegetrouw het SKS wedstrijdverslag door Johan Modderman. Modderman nam vervolgens samen met Fokke Hofstra en Jouke Terra na 22 jaar trouwe dienst afscheid van de SKS Wimpelcommissie. Hun inzet en kennis heeft veel betekend voor de SKS en Hofstra en Terra werden dan ook onderscheiden hiervoor als Lid van Verdienste. Modderman, al eerder benoemd tot Lid van Verdienste, ontving voor al zijn werkzaamheden binnen de SKS, van verspreiding Skûtsje Journaal en Handboek tot gastheer aan boord van de persboot, het ‘Glazen Skûtsje’.

Johan Modderman, Fokke Hofstra en Jouke Terra werden na hun onderscheidingen in de bloemetjes gezet

Johan Modderman, Fokke Hofstra en Jouke Terra werden na hun onderscheidingen in de bloemetjes gezet

Na het besluit om de Vereniging van Schippers en Bemanningen der Friesche skûtsjes (VSB) op te heffen en de werkzaamheden voort te zetten als commissie van Schippers en Bemanningen (Commissie VSB) binnen de SKS zal deze commissie zich vooreerst bezighouden met jeugdsilen en amateursilen, ondersteuning van evenementen, coördinatie van ligplaatsen/doorvaart, organisatie nieuwjaarsbijeenkomst en slotfeest, adviseren van SKS bestuur en de wimpelverkoop. Jan Sjouke van der Heide en Eildert Meeter zijn de nieuwe contactpersonen voor de SKS wimpels en vinden het een eer om deze taak van hun voorgangers over te nemen. Dinie Visser is de beoogd voorzitter van de VSB commissie en draait naast Hans Meetsma alvast mee in het SKS bestuur. 

Bij agendapunt 17 werden de voorstellen toegelicht en in stemming gebracht. Allereerst het voorstel van het bestuur, op advies van de reglementencommissie, voor het wijzigen van het wedstrijdreglement in Handboek 2015 i.v.m. de procedure nadat iemand de Buiten Om Regel heeft overtreden. Na stemming werd de eerste optie van dit voorstel aangenomen. Vervolgens werden de evaluatiepunten voor de werkgroep VPP vastgesteld. Voor de extra ledenvergadering, waarin de definitieve stemming over het eventuele ‘Nieuwe VPP’ zal plaatsvinden, werd de datum 9 oktober om 20.00 uur in MFC ‘De Driuwpôlle’ te Woudsend vastgelegd.

Het voorstel voor de wijziging van de statuten van de SKS na opheffing van de VSB kreeg geen tegenstemmen. Jon Visser was 25 jaar lid en mede dankzij zijn bemoeienis is de integratie van de VSB binnen te SKS tot stand gekomen. Visser werd benoemd tot Lid van Verdienste en vond dat een hele eer.

Ook Jon Visser ging met een onderscheiding en bloemen weer huiswaarts

Ook Jon Visser ging met een onderscheiding en bloemen weer huiswaarts

Het voorstel van het bestuur tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement in het Handboek 2015 werd eveneens aangenomen. Hierbij wil de SKS kenmerkende factoren die de identiteit van de vereniging medebepalen vastleggen, zodat deze ook voor de toekomst geborgd zijn. Één van de kernpunten van de SKS is dat gezeild wordt namens of voor een Friese plaats of streek. Een belangrijk aspect hierbij, dat de identiteit van de SKS raakt, zijn de zeiltekens. Het nieuwe zeilteken van het skûtsje van de familie Meeter (Akkrum) voldoet in principe niet aan de jarenlange traditie om binnen de SKS zeiltekens te gebruiken die bestaan uit een letter of een combinatie daarvan of een beeldmerk. Op de vergadering van eigenarencommissies was reeds besloten het zeilteken van het skûtsje van de familie Meeter te gedogen, uiterlijk tot het aantreden van een nieuwe schipper.

Het voorstel van Jeroen Pietersma om de proloog ieder jaar op een ander wedstrijdwater van de SKS te zeilen werd aangenomen. Verder kwam de VSB met een voorstel om een commissie in te stellen die onderzoek gaat doen naar de organisatie van de slotdag / het –feest en de wedstrijdvolgorde. Op 9 oktober zal het resultaat van dit onderzoek en een aanbeveling ter besluitvorming voorgelegd worden aan de ledenvergadering van de SKS. Het voorstel van Jeroen Pietersma m.b.t. tot aanpassing van het aantal scheepslengten bij het ronden van de boei haalde geen 2/3 meerderheid van de wedstrijdcommissies.

Na de rondvraag werd iedereen bedankt voor zijn aanwezigheid, succes toegewenst met de voorbereiding op het komend seizoen en werd de vergadering gesloten.