Lokkich neijjier

De SKS winsket elkenien in goed 2009 en dat it jimme mar foar de wyn gean mei.

It bestjoer