ALV 19 mei 2017

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 19 mei jl, die in De Stolp te Sneek werd gehouden, kwamen onder andere de volgende vergaderstukken ter tafel: 

 

1. Voorstel aanpassing artikel ‘Groene Vlag’

Een aantal jaren geleden is er voornamelijk door de schippers uit de vloot, naar aanleiding van een seizoensevaluatie, geopperd om de mogelijkheid te creëren om een relatief kleine overtreding af te kunnen doen met een vervangende straf van 3 punten zonder tussenkomst van de jury. Vergelijkbaar met het uit vrije wil maken van een extra rondje om een ton zoals dat in andere zeilwedstrijdomgevingen wordt toegepast.

Daartoe is het wedstrijdreglement aangevuld met het “groene vlag”-artikel. Echter, de groene vlag wordt door vrijwel iedereen gezien als een schuldbekentenis. Zo was het niet bedoeld. Het was/is aan de partijen op het water om te bepalen of het zetten van de groene vlag voldoende was/is. Partijen nemen de 3 punten voor lief met het risico dat het 14 konden worden als het protest werd doorgezet. Conclusie na een paar jaren: het werkt niet.

Het SKS-bestuur kwam tijdens de ALV met een voorstel waarbij de invulling van de vraag van de schippers naar haar gevoel wél wordt beantwoord. Dit voorstel is op verzoek van het bestuur door een werkgroep uitgewerkt. In deze werkgroep waren wedstrijdcommissies, schippers en de reglementencommissie vertegenwoordigd. Het voorstel is tevens met de jury besproken. 

Het voorstel, zoals dat onder punt 20.11 in het SKS Handboek 2017 staat beschreven, zou als volgt worden gewijzigd: Het zetten van een groene vlag en het doorzetten van het protest zal op zijn inhoud worden beoordeeld door de jury. En alléén als de groene vlag-regel onterecht is toegepast volgt uitsluiting (14 punten); anders blijft de vervangende straf staan (3 punten). De jury beslist.

De aanpassing werd vanwege het ontbreken van de noodzakelijke 2/3 meerderheid van de wedstrijdcommissies niet aangenomen. Dit terwijl van de 45 aanwezige stemgerechtigden 31 voor het voorstel stemden.

 

2. Voorstel ‘Blauwe Tonnen’

Het SKS-bestuur stelde vervolgens voor om de markeringsboeien, rood of geel, als begrenzing van het wedstrijdgebied op te nemen in de Begripsomschrijvingen. Dit onder andere om de weg vrij te maken voor een extra tonnenrij waardoor de mogelijkheid ontstaat om in voorkomende gevallen een bufferzone te creëren tussen wedstrijdveld en vaarwater in het kader van de veiligheid. Dit voorstel werd breed gedragen en aangenomen.

Daarnaast wordt er een extra artikel in de Wedstrijdbepalingen gewijd aan het Wedstrijdgebied. Dit zal het nieuwe artikel 6 in het SKS Handboek 2017 worden. Het eerdere artikel 6 veranderd in artikel 7, artikel 7 in artikel 8 etc.

 

Binnenkort zal de 2017-versie van het Wedstrijdreglement te downloaden zijn via onze website: https://www.skutsjesilen.nl/over-sks/reglement