Algemene Ledenvergadering 2023

De SKS drijft op vrijwilligers en de vereniging wil dat graag behouden, zegt voorzitter René Nagelhout tijdens de drukbezochte algemene ledenvergadering op 11 maart in De Driuwpôlle in Woudsend.

Er worden door overheidsinstanties steeds meer eisen gesteld aan het organiseren van het SKS-Kampioenschap Skûtsjesilen. Dat vergt veel tijd en inzet van de vrijwilligers waar de SKS op draait. “It is foar de SKS wichtich dat it frijwillige karakter behâlden bliuwt, sa as ek de bysûndere struktuer fan ús organisaasje”, aldus Nagelhout. Hij twijfelt niet aan het autonome voortbestaan van de SKS. “Mar wy moatte wol each hâlde foar alles wat der om ús hinne en yn ús fermidden bart.”

Voorzitter René Nagelhout aan het woord tijdens de ALV

Voorzitter René Nagelhout wil dat het vrijwillige karakter voor de SKS behouden blijft.

In het tijdens de ALV door de leden vastgestelde missie & visie-koersdocument is één van de onderwerpen hoe de organisatie met vrijwilligers de SKS-wedstrijden kan blijven organiseren. Er zullen werkgroepen geformeerd worden die invulling aan die vraag gaan geven. Doel is een toekomstbestendige en solide organisatie. Nagelhout: “Wy geane mei yn de ûntwikkelingen mei behâld fan ús krêftige identiteit, mar dat betsjut ek net ’ten koste van alles’ fêsthâlde oan hoe it altyd west hat.”

Secretaris Edou Ritsma

Secretaris Edou Ritsma aan het woord tijdens de ALV.

ALV 2023

Ereleden

Tijdens de vergadering zijn scheidend bestuursleden Jelle van der Meulen (penningmeester) en Ulbe Zwaga (voorzitter Kommisje Amels) benoemd tot erelid van de SKS. Van der Meulen, die verbonden was aan de eigenarencommissie van het Drachtster skûtsje, volgde in 2014 Henk Frankema op als penningmeester. Omdat zijn tweede termijn er op zat, zou Van der Meulen in 2022 stoppen. Maar hij besloot er, met instemming van de leden, nog een jaar aan vast te knopen. Zo kon de penningmeester toch nog een kampioenschap meemaken.

Ulbe Zwaga kwam in 2011 in het bestuur als vertegenwoordiger van de Kommisje Amels. Zwaga is zijn leven lang bij het skûtsjesilen betrokken geweest. Hij zeilde als ranjajongen al mee op het skûtsje van zijn legendarische pake Ulbe en later als bemanningslid bij zijn vader Jeen. Ook als lid van de Zeilvereniging IJsselmeer is Zwaga jarenlang betrokken geweest bij het organiseren van de SKS-wedstrijd op het IJsselmeer bij Stavoren.

Jelle van der Meulen Ulbe Zwaga

Jelle van der Meulen en Ulbe Zwaga benoemd tot erelid van de SKS

Van der Meulen wordt opgevolgd door Jan Douwe de Boer uit Sneek. En de functie van Zwaga wordt vervuld door Durk Nijdam uit Stavoren, die tevens voorzitter van de Kommisje Amels is geworden.

Leden van verdienste

Beene Bles en Piet de Vreeze zijn tijdens de ALV benoemd tot leden van verdienste. Beide mannen zijn jarenlang betrokken geweest bij het skûtsjesilen, waarvan de laatste elf jaar lid van de Kommisje Amels.

Piet de Vreeze was onder meer bemanningslid en schipper op het Jouster skûtsje. Ook was hij een jaar invalschipper op dat van Leeuwarden. Beene Bles was voordat hij de Kommisje Amels kwam versterken, onder meer bemanningslid op het skûtsje van Langweer. Later maakte hij deel uit van de wedstrijdcommissie van Langweer en blijft zich daar vooralsnog voor inzetten.

Piet de Vreeze Beene Bles

Piet de Vreeze en Beene Bles benoemd tot lid van verdienste van de SKS 

Entreegelden, reclame, wimpels

Voor het eerst in lange tijd wordt de entree tot een SKS-wedstrijd verhoogd. Jarenlang kostte een toegangskaartje 2 euro, maar de opbrengst is voor commissies niet toereikend meer om alle kosten te dekken. De plaatselijke commissies innen voortaan 3 euro per persoon.

Uitingen van reclame op skûtsjes zijn bij de SKS niet toegestaan. Op het volgschip mag dat wel, hetzij bescheiden. Tijdens de ALV is door de leden besloten dat er maximaal 10 vierkante meter reclame (was zo’n 7 vierkante meter) mag worden gevoerd op het volgschip.

Op de Skûtsjewimpel van dit jaar staat het 100-jarige skûtsje van Stavoren. Niet alleen het skûtsje Súdwesthoek viert een jubileum. Zowel de eigenarencommissie Stichting Skûtsje Súdwesthoek als de wedstrijdcommissie Zeilvereniging IJsselmeer zijn beide in 1958 opgericht en bestaan 65 jaar. De foarwedstriid op 8 juli zal dit jaar in het teken staan van dit jubileum.

De leden kijken reikhalzend uit naar een nieuw kampioenschap.

 

Wedstrijdverslag SKS 2022 in beeld

Tijdens de algemene jaarvergadering werd onderstaand wedstrijdverslag van SKS 2022 in beeld – door Tom Coehoorn – vertoond.

 

 

Foto’s: Ellen Wester