Verklaring Stichting Skûtsjes Doniawerstal

Onderstaande verklaring heeft de SKS ontvangen van de Stichting Skûtsjes Doniawerstal.

 

Het overleg tussen de besturen van Stichting Skûtsjes Doniawerstal (SSD) en Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS) naar aanleiding van het terug trekken van het Langweerder skûtsje  uit het SKS Kampioenschap 2017 op Stavoren zaterdag 12 augustus j.l.  heeft geleid tot onderstaande verklaring van SSD:

De wijze waarop het Langweerder skûtsje  ongenoegen uitte betreffende de vorig jaar aangenomen zeilformule was niet correct. Handelend vanuit emotie werd er voor een onjuiste vorm gekozen.  SSD beseft dat deze strijd niet in de wedstrijdreeks moet worden gevoerd maar in de algemene ledenvergadering van de SKS.  Schipper, bemanning en commissie hebben echter nooit de intentie gehad de SKS moedwillig te beschadigen en betreuren het dan ook dat dit binnen de SKS wel zo wordt ervaren.

Het bestuur, de schipper en bemanning bieden dan ook oprechte verontschuldigingen aan richting de leden van de SKS.

Na overleg tussen de beide partijen is besloten na het kampioenschap een vervolgoverleg te laten plaatsvinden waarin de ontstane situatie van het Langweerder skûtsje aan de orde komt. 

De overige drie wedstrijddagen zal Langweer niet meezeilen. Het Langweerder skûtsje   zal zich de resterende wedstrijden afmelden bij de wedstrijdcommissies.

 

SKS blijft bij standpunt inzake sanctie skûtsje Joure

Het bestuur van de SKS heeft zojuist een officiële verklaring gegeven en de eigenarencommissie en schipper van het Jouster skûtsje geïnformeerd over het volgende:

De Sintrale Kommisje Skûtsjesilen blijft bij haar standpunt inzake sanctionering van het skûtsje van Joure, de Oeral Thús vanwege het niet naleven van het reglement van de vereniging. Het mastbeslag voldoet niet aan het Originaliteitsreglement en het bestuur van de SKS staat geen afwijking op deze regels toe. Originaliteit is nl. één van de peilers van het gedachtegoed van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen. Bovendien biedt dit Originaliteitsreglement voldoende mogelijkheden voor ieder skûtsje om veilig aan de jaarlijkse wedstrijdenreeks deel te nemen. Joure heeft diverse kansen gekregen om het afgekeurde mastbeslag aan te passen maar heeft verkozen dit niet te doen. 

Na de wedstrijd van afgelopen zaterdag is het volgende aan Joure meegedeeld:  Na herhaaldelijk aandringen zijn voorgestelde aanpassingen niet uitgevoerd. Joure krijgt als sanctie opgelegd: 21 niet aftrekbare punten. Bij herhaling van dit strijdig handelen zal uitsluiting van de resterende wedstrijdenreeks volgen.

Dit betekent dat indien Joure vanmiddag bij de Veenhoop met het afgekeurde mastbeslag gaat zeilen,  zij zullen worden uitgesloten voor de rest van de wedstrijdenreeks.

Historie:

Tijdens de extra algemene ledenvergadering van 7 oktober 2016 is het voorstel voor de “Formule 2016” met meerderheid van stemmen aangenomen en is tevens bepaalt dat er geen dispensatie of overgangsregeling zou worden toegepast. Deze nieuwe formule bepaalt de toegestane verhouding tussen de afmetingen van de skûtsjes en de zeilen.

Joure heeft ervoor gekozen om een nieuwe mast te laten maken. Tevens hebben zij een nieuw zeil laten maken conform de regels van Formule 2016 en het zeilsilhouet.

Sinds enige weken is gebleken dat Joure naast de nieuwe mast ook een nieuw beslag heeft laten maken dat afwijkt van het oude beslag en in strijd is met het Originaliteitsreglement van de SKS.

Volgens dit reglement van de SKS had de eigenarencommissie van Joure deze wijziging tevens bij de Kommisje Amels moeten melden; dit is niet gebeurd.

De eigenarencommissie heeft onlangs pas aangegeven dat men deze aanpassing nodig vindt om veilig en competitief te kunnen zeilen. Het bestuur van de SKS is van mening dat het Originaliteitsreglement voldoende marges biedt om hier een oplossing in te vinden. Het bestuur heeft Joure tevens een oplossing aangeboden die ruimte geeft voor een veilige situatie.

De eigenarencommissie heeft tijdens verschillende vergaderingen (ledenvergaderingen en overleg eigenarencommissies) in de periode tussen 7 oktober 2016 en heden voldoende mogelijkheden gehad om haar situatie onder de aandacht te brengen maar ze was niet aanwezig of heeft dit niet gedaan. Meedenken in oplossingen of mogelijkheden vanuit de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS) was dan ook niet mogelijk.

Het SKS-bestuur heeft de eigenarencommissie met klem verzocht om het mastbeslag van hun skûtsje conform de reglementen aan te passen echter heeft men niet aan dit verzoek voldaan; het SKS bestuur betreurt deze keuze.

De overige 13 skûtsjes voldoen overigens wel aan het originaliteitsreglement van de SKS.

Conclusie

Voorzitter René Nagelhout: “Joure kiest in deze kwestie volledig onterecht voor een ‘underdog positie”.  De SKS speelt geen spelletjes. Wij zeilen met de skûtsjes van onze voorvaderen en handelen conform onze regels en de geest van ons gedachtegoed.

 

SKS sanctioneert skûtsje Joure

Oeral Thús krijgt 21 niet aftrekbare punten

De Sintrale Kommisje Skûtsjesilen sanctioneert het skûtsje van Joure, de Oeral Thús, vanwege het niet naleven van het reglement van de vereniging.  Het mastbeslag voldoet niet aan het Originaliteitsreglement en het bestuur van de SKS staat geen afwijking op deze regels toe. Originaliteit is nl. één van de peilers van het gedachtegoed van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen. Bovendien biedt dit Originaliteitsreglement voldoende mogelijkheden voor ieder skûtsje om veilig aan de jaarlijkse wedstrijdenreeks deel te nemen. Na herhaaldelijk aandringen zijn voorgestelde aanpassingen niet uitgevoerd. Joure krijgt als sanctie opgelegd: 21 niet aftrekbare punten. Bij herhaling van dit strijdig handelen  zal uitsluiting van de resterende wedstrijdenreeks volgen.

Tijdens de extra algemene ledenvergadering van 7 oktober 2016 is het voorstel voor de “Formule 2016” met meerderheid van stemmen aangenomen en is tevens bepaald dat er geen dispensatie of overgangsregeling zou worden toegepast. Deze nieuwe formule bepaalt de toegestane verhouding tussen de afmetingen van de skûtsjes en de zeilen.

Joure heeft ervoor gekozen om een nieuwe mast te laten maken. Tevens hebben zij een nieuw zeil laten maken conform de regels van Formule 2016 en het zeilsilhouet.

Sinds enige weken is gebleken dat Joure naast de nieuwe mast ook een nieuw beslag heeft laten maken dat afwijkt van het oude beslag en in strijd is met het Originaliteitsreglement van de SKS.

Volgens dit reglement van de SKS had de eigenarencommissie van Joure deze wijziging tevens bij de Kommisje Amels moeten melden; dit is niet gebeurd.

De eigenarencommissie heeft onlangs pas aangegeven dat men deze aanpassing nodig vindt om veilig en competitief te kunnen zeilen. Het bestuur van de SKS is van mening dat het Originaliteitsreglement voldoende marges biedt om hier een oplossing in te vinden. Het bestuur heeft Joure tevens een oplossing aangeboden die ruimte geeft voor een veilige situatie.

De eigenarencommissie heeft tijdens verschillende vergaderingen (ledenvergaderingen en overleg eigenarencommissies) in de periode tussen 7 oktober 2016 en heden voldoende mogelijkheden gehad om haar situatie onder de aandacht te brengen maar ze was niet aanwezig of heeft dit niet gedaan. Meedenken in oplossingen of mogelijkheden vanuit de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen (SKS) was dan ook niet mogelijk.

Het SKS-bestuur heeft de eigenarencommissie met klem verzocht om het mastbeslag van hun skûtsje conform de reglementen aan te passen echter heeft men niet aan dit verzoek voldaan; het SKS bestuur betreurt deze keuze.

De overige 13 skûtsjes voldoen overigens wel aan het Originaliteitsreglement van de SKS. 

 

ALV 19 mei 2017

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van 19 mei jl, die in De Stolp te Sneek werd gehouden, kwamen onder andere de volgende vergaderstukken ter tafel: 

 

1. Voorstel aanpassing artikel ‘Groene Vlag’

Een aantal jaren geleden is er voornamelijk door de schippers uit de vloot, naar aanleiding van een seizoensevaluatie, geopperd om de mogelijkheid te creëren om een relatief kleine overtreding af te kunnen doen met een vervangende straf van 3 punten zonder tussenkomst van de jury. Vergelijkbaar met het uit vrije wil maken van een extra rondje om een ton zoals dat in andere zeilwedstrijdomgevingen wordt toegepast.

Daartoe is het wedstrijdreglement aangevuld met het “groene vlag”-artikel. Echter, de groene vlag wordt door vrijwel iedereen gezien als een schuldbekentenis. Zo was het niet bedoeld. Het was/is aan de partijen op het water om te bepalen of het zetten van de groene vlag voldoende was/is. Partijen nemen de 3 punten voor lief met het risico dat het 14 konden worden als het protest werd doorgezet. Conclusie na een paar jaren: het werkt niet.

Het SKS-bestuur kwam tijdens de ALV met een voorstel waarbij de invulling van de vraag van de schippers naar haar gevoel wél wordt beantwoord. Dit voorstel is op verzoek van het bestuur door een werkgroep uitgewerkt. In deze werkgroep waren wedstrijdcommissies, schippers en de reglementencommissie vertegenwoordigd. Het voorstel is tevens met de jury besproken. 

Het voorstel, zoals dat onder punt 20.11 in het SKS Handboek 2017 staat beschreven, zou als volgt worden gewijzigd: Het zetten van een groene vlag en het doorzetten van het protest zal op zijn inhoud worden beoordeeld door de jury. En alléén als de groene vlag-regel onterecht is toegepast volgt uitsluiting (14 punten); anders blijft de vervangende straf staan (3 punten). De jury beslist.

De aanpassing werd vanwege het ontbreken van de noodzakelijke 2/3 meerderheid van de wedstrijdcommissies niet aangenomen. Dit terwijl van de 45 aanwezige stemgerechtigden 31 voor het voorstel stemden.

 

2. Voorstel ‘Blauwe Tonnen’

Het SKS-bestuur stelde vervolgens voor om de markeringsboeien, rood of geel, als begrenzing van het wedstrijdgebied op te nemen in de Begripsomschrijvingen. Dit onder andere om de weg vrij te maken voor een extra tonnenrij waardoor de mogelijkheid ontstaat om in voorkomende gevallen een bufferzone te creëren tussen wedstrijdveld en vaarwater in het kader van de veiligheid. Dit voorstel werd breed gedragen en aangenomen.

Daarnaast wordt er een extra artikel in de Wedstrijdbepalingen gewijd aan het Wedstrijdgebied. Dit zal het nieuwe artikel 6 in het SKS Handboek 2017 worden. Het eerdere artikel 6 veranderd in artikel 7, artikel 7 in artikel 8 etc.

 

Binnenkort zal de 2017-versie van het Wedstrijdreglement te downloaden zijn via onze website: https://www.skutsjesilen.nl/over-sks/reglement

 

Hoogtepunten Algemene ledenvergadering SKS 2017

Op zaterdag 11 maart 2017 werd de traditionele algemene ledenvergadering van de SKS gehouden in De Stolp te Sneek. Ook dit jaar was de zaal weer tot de nok toe gevuld. In zijn openingswoord liet voorzitter René Nagelhout weten het vertrek van schippers te betreuren maar erg blij te zijn dat nieuwe jonge schippers de uitdaging van het schipperschap van de SKS aangaan.

Het bestuur kon verheugd mededelen dat ABD Renault zich als co-sponsor aan de SKS heeft verbonden en dat werd bekrachtigd door het ondertekenen van het sponsorcontract. 

Ondertekening van het co-sponsorcontract met ABD Renault 

Dhr. Sander Broekhuizen, salesmanager ABD Renault, ondertekent het co-sponsorcontract

Daarnaast werd duidelijk dat op woensdag 9 augustus 2017 historie zal worden geschreven als het aan de SKS (Sintrale Kommisje Skûtsjesilen) en KWS (Koninklijke Watersportvereniging Sneek) ligt omdat dan voor het eerst de Hardzeildag en de SKS wedstrijd op Terherne op dezelfde dag zullen plaatsvinden.

Tijdens de vergadering werd het voorstel van Sytze Brouwer van Heerenveen aangenomen om een “anti-klapperlijn” toe te staan zodat de zeilen van de skûtsjes langer meekunnen.

Er werd stilgestaan bij het afscheid van de voorzitter van de jury, Jan Warringa. Hij werd voor zijn jarenlange inzet benoemd tot lid van verdienste van de SKS. 

Jan Warringa wordt benoemd tot lid van verdienste 

Jan Warringa wordt benoemd tot lid van verdienste

Ook Frits de Vries, reeds erelid van de SKS, nam afscheid als jurylid en ook aan zijn langdurige bijdrage in verschillende functies bij de SKS  werd niet voorbijgegaan. 

 Frits de Vries wordt bedankt voor zijn langdurige bijdrage aan de SKS

René Nagelhout bedankt Frits de Vries voor zijn langdurige bijdrage aan de SKS

Voorzitter René Nagelhout sloot uiteindelijk de vergadering met de woorden waarin hij alle aanwezigen een mooi en goed zeilseizoen toewenste.

 

Foto’s: Tom Coehoorn

 

SKS skûtsjesilen en Hardzeildag Sneekweek op dezelfde dag in 2017

Sintrale Kommisje Skûtsjesilen en Koninklijke Watersportvereniging Sneek organiseren historische zeildag

Op woensdag 9 augustus 2017 zal historie worden geschreven als het aan de SKS (Sintrale Kommisje Skûtsjesilen) en KWS (Koninklijke Watersportvereniging Sneek) ligt. Dit is vandaag op de Algemene Ledenvergadering van de SKS bekendgemaakt.

Vanuit een positieve insteek zullen de wedstrijden, in het kader van de 202de Hardzeildag (Sneekweek) en de SKS competitie, deze dag gezeild worden op de Snitser Mar. In het verre verleden vielen de zeilevenementen ook wel eens samen, maar nog nooit werd op het huidige niveau samengewerkt. Beide organisaties, die staan voor breed gedragen en zeer gewaardeerde zeilevenementen, worden in praktische zin gesteund door Rijkswaterstaat en de Provincie Fryslân; bekeken wordt de mogelijkheid om op 9 augustus het Prinses Margrietkanaal ter hoogte van Terherne enkele uren af te sluiten voor vaarverkeer.

Uniek is dat spannende zeilwedstrijden in diverse klassen open zeilboten worden gehouden in hetzelfde wedstrijdwater als waar meteen daarna de historische skûtsjes hun vierde wedstrijd in de reeks van 11 varen. Aan de Hardzeildag nemen gemiddeld zo’n 850 boten deel, de SKS vaart met 14 skûtsjes.

SKS-KWS

Foto: Eize Hoekstra

Verwacht wordt dat de unieke combinatie van wedstrijden veel publiek naar het watersportdorp Terherne, het Starteiland en de Snitser Mar zal trekken. De SKS competitie is, op de American Cup na, al sinds jaar en dag het drukst bezochte publiekszeilspektakel ter wereld. De Sneekweek is wereldwijd het grootste zeilevenement op binnenwater. Met de garantie van skûtsjes die vanaf de pier bij Terherne en het Starteiland goed zichtbaar zijn, zou het wel eens kunnen zijn dat met deze combi een zeilspektakel van wereldformaat wordt gecreëerd.

De start van de zeilwedstrijden in het kader van de Hardzeildag wordt een uurtje vervroegd, om circa 13.00 uur is de laatste start. Het skûtsjesilen begint ruim anderhalf uur later dan regulier, dus tussen 15.30 en 15.50 uur in plaats van 14.00 uur.

Tijdens de wedstrijden zal beroeps- en recreatiescheepvaart waarschijnlijk  geen gebruik kunnen maken van de vaargeul van het Prinses Margrietkanaal. Er zullen bufferzones worden ingericht voor de beroepsvaart en voor de skûtsjevloot en volgers in het snelvaargebied bij Terherne. Het vaarverkeer wordt op de hoogte gebracht via de scheepvaartberichten van Rijkswaterstaat en Provincie Fryslân.

Als deze unieke samenwerking slaagt zal het zeker in 2018 worden herhaald in het kader van Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad van Europa. Waarbij nog grootster zal worden uitgepakt.

 

Foto’s boven: Martin de Jong

 

Johannes Hzn. Meeter stopt als schipper Langweer

Langweer moet op zoek naar nieuwe schipper

Schipper Johannes Hzn. Meeter heeft het bestuur van Stichting Skûtsjes Doniawerstal, eigenarencommissie van het SKS skûtsje ‘Twee Gebroeders’ welke uitkomt voor Langweer, te kennen gegeven per direct te stoppen.

Johannes Hzn. Meeter

Johannes Hzn. Meeter

Ondanks de goede verstandhouding en samenwerking met het bestuur ziet Meeter geen heil in de nieuwe zeilformule waarbij Langweer als enige schip zo’n 12 m2 tuig moet inleveren. De nieuwe formule werd vrijdag tijdens de algemene ledenvergadering van de SKS aangenomen.

Johannes Hzn. Meeter was drie jaar schipper op het skûtsje Langweer. Beste prestatie was de tweede plek in de eindrankschikking in 2015 waarbij het kampioenschap op 0.2 punten beslist werd in het voordeel van Joure.

Het bestuur betreurt het plotselinge vertrek maar toont begrip voor Meeters keuze en gaat op zoek naar een nieuwe schipper.

[Bron: www.skutsjelangweer.nl]

Foto’s: Martin de Jong

 

SKS kiest met de ‘Formule 2016’ voor werkbare basis

De toegestane verhouding tussen de afmetingen van skûtsje en zeilen wordt weer als vanouds bepaald door een eenvoudige en werkbare formule. Deze Formule 2016 is gebaseerd op de Formule 2000 (ook bekend als Formule Amels) aangevuld met opgedane ervaringen met het op een computerprogramma gebaseerde VPP van de afgelopen vijf jaar. De Formule 2016 is tot stand gekomen dankzij onderzoek van een commissie uit eigen SKS gelederen in samenwerking met experts uit het veld.

Skûtsjes zijn geen eenheidsklasse, sterker: elk skûtsje is uniek. Het computerprogramma en de VPP software waarmee de afgelopen ruim vijf jaar is gewerkt, zijn gebaseerd op toepassing in een eenheidsklasse. In de praktijk van de SKS is gebleken dat oneindig veel parameters gebruikt kunnen worden. Dit is onwerkbaar en niet gewenst.  Besloten is dan ook terug te grijpen naar een eenvoudig te gebruiken en begrijpen formule die altijd goed heeft gewerkt: de Formule 2000. Deze wordt op basis van de ervaringen van de afgelopen vijf jaar uitgebreid met twee factoren; te weten het verplichte zeilsilhouet en de windgradiënt. Er is een keuze gemaakt in parameters die verklaarbaar maar vooral werkbaar zijn zonder toepassing van ongrijpbare computersystemen. 

Hiertoe is op vrijdag 7 oktober 2016 in een extra algemene ledenvergadering besloten. 

 

SKS steunt initiatief Huzumer skûtsje

De SKS is geen bank, maar is er wel bij gebaat dat haar leden aan de jaarlijkse competitie kunnen blijven deelnemen.

In de extra algemene ledenvergadering van vrijdag 7 oktober 2016 is besloten akkoord te gaan met de verstrekking van een lening uit de algemene reserves van de SKS aan de eigenarencommissie van het skûtsje van Huzum. Deze laatste dient dit jaar de aankoop van het skûtsje ‘Sûn en Wol’ volledig af te ronden. De Stichting ‘Vriendenclub Het Huzumer Skûtsje’ heeft al een fors bedrag bijeengebracht middels een certificatenactie, maar dit is nog onvoldoende om het restant van de koopsom te voldoen. Met de SKS is een regeling getroffen het bedrag in 5 jaar terug te betalen. Tevens heeft het SKS bestuur een oproep gedaan aan de leden om Huzum de helpende hand toe te steken.

 

Hoogtepunten ALV 12 maart 2016

Volgens goede traditie werd in een tot de laatste stoel gevulde grote zaal van M.F.C. De Driuwpôlle te Woudsend op 12 maart 2016 de algemene ledenvergadering van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen gehouden.

Tijdens deze drukbezochte vergadering droeg Peter de Jong het voorzitterschap over aan René Nagelhout. Als blijk van erkentelijkheid voor zijn 16-jarig bestuurslidmaatschap, waarvan vier als voorzitter, werd De Jong benoemd tot Erevoorzitter van de SKS. Zijn laatste algemene ledenvergadering als SKS-voorzitter kon De Jong nog met een aantal voor de SKS uitermate wezenlijke beslissingen afsluiten. (Zie onderstaand.) 

Afscheid Jaap Kuiper

Jaap Kuiper ontving bij zijn afscheid het ‘Glazen Skûtsje’

Johan Modderman nam met het voorlezen van zijn wedstrijdverslag 2015 in stijl afscheid

Johan Modderman nam met het voorlezen van zijn wedstrijdverslag 2015 in stijl afscheid

Daarnaast werd afscheid genomen van Jaap Kuiper, de man die liefst 35 jaar zijn speedboot – met zichzelf als schipper – kosteloos beschikbaar stelde aan de SKS tijdens wedstrijden, en Johan Modderman, die met het voorlezen van zijn wedstrijdverslag 2015 in stijl afscheid nam. Zo’n 15 jaar lang bracht hij op deze wijze verslag uit in de jaarvergadering. Hans Meetsma werd als gewaardeerd lid van de voormalige VSB onderscheiden als Lid van Verdienste. Zo ook Bert Broer die na 15 jaar jurylidmaatschap en actieve betrokkenheid binnen de reglementencommissie van de SKS deze eretitel kreeg. Zowel Kuiper als Modderman hadden deze titel al.

Hans Meetsma werd onderscheiden als Lid van Verdienste...

Hans Meetsma werd onderscheiden als Lid van Verdienste…

...en ook Bert Broer kreeg deze eretitel.

…en ook Bert Broer kreeg deze SKS-eretitel.

SKS behoudt huidige vaarroute

Het SKS-bestuur neemt verantwoordelijkheid voor het behoud van de huidige vaarroute. Een gedegen onderzoek door een werkgroep uit diverse geledingen van de SKS maakte vooral duidelijk dat aan de huidige veertiendaagse SKS-vaarroute van Grou naar Sneek door veel partijen grote waarde wordt gehecht. De SKS acht het in het belang van het grote geheel onwenselijk de route te wijzigen. De huidige route staat in het collectief geheugen van Friesland, Nederland en de wereld. Dorpen en steden langs de route organiseren belangrijke activiteiten die zowel de eigen Mienskip als het toerisme in de provincie ten goede komen.

Onderzoek naar een aanpassing werd gedaan naar aanleiding van geuite onvrede binnen eigen SKS-gelederen ten aanzien van de ontvangst in Sneek. Geregeld botsten daar de afgelopen jaren de belangen van het skûtsjesilen en de Sneekweek. Sneek heeft beterschap beloofd. De SKS houdt hen daaraan.

SKS kiest voor publiek! | Pilot openbare prijsuitreiking

Mensen die ons veertien dagen hebben gevolgd , ups en downs met ons hebben gedeeld moeten ook de kans hebben de apotheose, de prijsuitreiking, mee te maken! Dat is het motief dat heeft geleid tot het besluit de prijsuitreiking na de slotwedstrijd in Sneek direct na de wedstrijd aan de boorden van de Snitser Mar op het Starteiland te laten plaatsvinden. In 2016 wordt deze vorm voor het eerst toegepast als pilot.

SKS kiest voor oorspronkelijke Formule Amels met enkele uitbreidingen, waaronder het vastleggen van het ‘Silhouet’ | Skûtsjes zijn niet in een computer te vangen

Na vijf jaar VPP (Velocity Prediction Program) en werken aan een volledig wetenschappelijk onderbouwde formule concludeert de SKS dat het invoeren van te veel variabelen onduidelijkheid en onbegrip in de hand werken. De oorspronkelijke formule, behoud van de silhoueteisen uitgebreid met een nog nader vast te stellen factor, wordt voor de komende jaren het uitgangspunt in het streven de skûtsjes gelijkwaardig aan de jaarlijkse competitie te laten deelnemen.

Saillant detail: 11 van de 14 SKS skûtsjes vallen thans binnen deze nieuwe visie. De kosten voor de nieuwe koers zullen in praktijk meevallen. Die zullen voornamelijk gaan zitten in het opstellen van heldere richtlijnen en protocollen, waarbij de vermelde factor inzichtelijk zal blijven en gebaseerd op de opgedane ervaring. 

Vijf jaar ‘nieuwe formule’ heeft de SKS een enorme schat aan gegevens en inzichten opgeleverd. De investering die is gedaan is dan ook zeker niet weggegooid. De conclusie is duidelijk: Skûtsjes als product van ambachtelijk vakmanschap zijn stuk voor stuk te uniek om via computersystemen tot eenheid te komen.

Bestuurswisselingen  

Peter de Jong droeg staande de vergadering de voorzittershamer over aan René Nagelhout. Peter de Jong was zestien jaar bestuurslid van de SKS waarvan vier als voorzitter.  René Nagelhout zit sinds 2012 in het  SKS-bestuur. Zijn rol als secretaris wordt overgenomen door Edou Ritsma die inmiddels een jaar meedraait. Hans Meetsma legt als interim-bestuurslid namens de VSB-commissie zijn functie neer en draagt dit over aan Dinie Visser.

Peter de Jong (rechts) droeg staande de vergadering de voorzittershamer over aan René Nagelhout (links)

Peter de Jong (rechts) droeg staande de vergadering de voorzittershamer over aan René Nagelhout (links)

Afscheidsspeech

Het SKS skûtsjesilen wordt volgens Peter de Jong gekenmerkt door de woorden: met elkaar en tegen elkaar (‘meielkoar en tsjinelkoar’). ‘Dat was vroeger zo en zo is het nu nog steeds.’ In zijn afscheidsspeech vertelde hij verder een ‘prachtig mooie tijd’ gehad te hebben. Het bestuur van de SKS heeft als verantwoordelijkheid het SKS-gedachtegoed, zoals de SKS-schippers dat van hun heit, pake en/of oerpake hebben meegekregen, te bewaken en door te geven aan de volgende generatie. De Jong nam afscheid als bestuurslid, maar daarmee geen afscheid van de SKS en haar mensen. Want…’eens een SKS-er altijd een SKS-er’.