SKS-voorzitter Peter de Jong stopt

PERSBERICHT

Peter de Jong uit Sneek stopt als voorzitter van de Sintrale Kommisje Skûtsjesilen. Op de algemene ledenvergadering van 12 maart 2016 neemt hij afscheid. De Jong sluit de statutair maximale zittingsperiode van 16 jaar in het SKS-bestuur af. Hij begon zijn bestuurslidmaatschap in 2000 in de functie van secretaris. In 2008 werd hij tevens benoemd tot vicevoorzitter. Sinds 2012 bekleedt hij de functie van voorzitter.

Aan de leden wordt voorgesteld René Nagelhout uit Woudsend als nieuwe voorzitter van de SKS te benoemen. René Nagelhout is huidig secretaris en vicevoorzitter van het bestuur.

SKS-voorzitter Peter de Jong

SKS-voorzitter Peter de Jong

 

foto: Martin de Jong

 

Geen inhaalwedstrijd op vrijdagochtend in Sneek

Het bestuur van de SKS heeft unaniem besloten dat er op vrijdag 31 juli geen inhaalwedstrijd op de ochtend, voorafgaande aan de Slotwedstrijd, wordt gehouden. In de routebespreking in Lemmer werd de mogelijkheid geopperd. De reglementen van de SKS bieden de optie om afgelaste wedstrijden in te halen. Het SKS bestuur staat op het standpunt dat met inhaalwedstrijden op dinsdag en donderdagochtend hierin is voorzien. De discussie aangaande een wedstrijd op de vrijdagochtend is eerder gevoerd in een algemene ledenvergadering waar is besloten dat dit geen optie is.

SKS Jaarvergadering 7 maart 2015

Afgelopen zaterdagmiddag werd in MFC ‘De Driuwpôlle’ in Woudsend de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de SKS gehouden. Door de afwezigheid (i.v.m. griep) van voorzitter Peter de Jong nam René Nagelhout het voorzitterschap op zich en dus ook het openingswoord. Hij kon een volle zaal begroeten en welkom heten.

Na goedkeuring van de notulen van de ALV 2014 en de diverse jaarverslagen kwam punt 9, de Bestuursverkiezing, ter tafel. Ulbe Zwaga was aftredend en herkiesbaar en zal zijn werkzaamheden binnen het bestuur voortzetten. Albert Salverda, bestuurslid namens de VSB, was aftredend en niet herkiesbaar. 25 jaar was hij lid van de VSB en inmiddels 15 jaar namens de VSB in het bestuur. Salverda was altijd aanwezig maar trad niet vaak op de voorgrond. Afkomstig uit een skûtsjeschippersgeslacht was hij jarenlang bemanningslid en zelfs één jaar schipper. Het SKS bestuur heeft besloten Albert Salverda te benoemen tot Lid van Verdienste. Hoewel niet verkiesbaar zal hij op een andere manier aan boord van de SKS blijven.

Albert Salverda krijgt als 'Lid van Verdienste' de versierselen opgespeld

Albert Salverda krijgt als Lid van Verdienste de versierselen opgespeld

Verder zullen Hans Meetsma (interim namens VSB) en Jan Makkinga (wedstrijdzaken) als nieuw bestuurslid aantreden. Rob Dommerholt nam afscheid als voorzitter van de Zeilraad en wordt opgevolgd door Oebele Brouwer uit Eastermar. Dommerholt was al in de jaren ’80 actief als walcommentator in Lemmer en de laatste 21 jaar was hij op professionele wijze actief in de Zeilraad. Als dank voor zijn jarenlange inzet voor de SKS werd hij benoemd tot Lid van Verdienste.

Ook Rob Dommerholt werd benoemd tot Lid van Verdienste

Ook Rob Dommerholt werd benoemd tot Lid van Verdienste

Onder punt 11 op de agenda volgde traditiegetrouw het SKS wedstrijdverslag door Johan Modderman. Modderman nam vervolgens samen met Fokke Hofstra en Jouke Terra na 22 jaar trouwe dienst afscheid van de SKS Wimpelcommissie. Hun inzet en kennis heeft veel betekend voor de SKS en Hofstra en Terra werden dan ook onderscheiden hiervoor als Lid van Verdienste. Modderman, al eerder benoemd tot Lid van Verdienste, ontving voor al zijn werkzaamheden binnen de SKS, van verspreiding Skûtsje Journaal en Handboek tot gastheer aan boord van de persboot, het ‘Glazen Skûtsje’.

Johan Modderman, Fokke Hofstra en Jouke Terra werden na hun onderscheidingen in de bloemetjes gezet

Johan Modderman, Fokke Hofstra en Jouke Terra werden na hun onderscheidingen in de bloemetjes gezet

Na het besluit om de Vereniging van Schippers en Bemanningen der Friesche skûtsjes (VSB) op te heffen en de werkzaamheden voort te zetten als commissie van Schippers en Bemanningen (Commissie VSB) binnen de SKS zal deze commissie zich vooreerst bezighouden met jeugdsilen en amateursilen, ondersteuning van evenementen, coördinatie van ligplaatsen/doorvaart, organisatie nieuwjaarsbijeenkomst en slotfeest, adviseren van SKS bestuur en de wimpelverkoop. Jan Sjouke van der Heide en Eildert Meeter zijn de nieuwe contactpersonen voor de SKS wimpels en vinden het een eer om deze taak van hun voorgangers over te nemen. Dinie Visser is de beoogd voorzitter van de VSB commissie en draait naast Hans Meetsma alvast mee in het SKS bestuur. 

Bij agendapunt 17 werden de voorstellen toegelicht en in stemming gebracht. Allereerst het voorstel van het bestuur, op advies van de reglementencommissie, voor het wijzigen van het wedstrijdreglement in Handboek 2015 i.v.m. de procedure nadat iemand de Buiten Om Regel heeft overtreden. Na stemming werd de eerste optie van dit voorstel aangenomen. Vervolgens werden de evaluatiepunten voor de werkgroep VPP vastgesteld. Voor de extra ledenvergadering, waarin de definitieve stemming over het eventuele ‘Nieuwe VPP’ zal plaatsvinden, werd de datum 9 oktober om 20.00 uur in MFC ‘De Driuwpôlle’ te Woudsend vastgelegd.

Het voorstel voor de wijziging van de statuten van de SKS na opheffing van de VSB kreeg geen tegenstemmen. Jon Visser was 25 jaar lid en mede dankzij zijn bemoeienis is de integratie van de VSB binnen te SKS tot stand gekomen. Visser werd benoemd tot Lid van Verdienste en vond dat een hele eer.

Ook Jon Visser ging met een onderscheiding en bloemen weer huiswaarts

Ook Jon Visser ging met een onderscheiding en bloemen weer huiswaarts

Het voorstel van het bestuur tot wijziging van het Huishoudelijk Reglement in het Handboek 2015 werd eveneens aangenomen. Hierbij wil de SKS kenmerkende factoren die de identiteit van de vereniging medebepalen vastleggen, zodat deze ook voor de toekomst geborgd zijn. Één van de kernpunten van de SKS is dat gezeild wordt namens of voor een Friese plaats of streek. Een belangrijk aspect hierbij, dat de identiteit van de SKS raakt, zijn de zeiltekens. Het nieuwe zeilteken van het skûtsje van de familie Meeter (Akkrum) voldoet in principe niet aan de jarenlange traditie om binnen de SKS zeiltekens te gebruiken die bestaan uit een letter of een combinatie daarvan of een beeldmerk. Op de vergadering van eigenarencommissies was reeds besloten het zeilteken van het skûtsje van de familie Meeter te gedogen, uiterlijk tot het aantreden van een nieuwe schipper.

Het voorstel van Jeroen Pietersma om de proloog ieder jaar op een ander wedstrijdwater van de SKS te zeilen werd aangenomen. Verder kwam de VSB met een voorstel om een commissie in te stellen die onderzoek gaat doen naar de organisatie van de slotdag / het –feest en de wedstrijdvolgorde. Op 9 oktober zal het resultaat van dit onderzoek en een aanbeveling ter besluitvorming voorgelegd worden aan de ledenvergadering van de SKS. Het voorstel van Jeroen Pietersma m.b.t. tot aanpassing van het aantal scheepslengten bij het ronden van de boei haalde geen 2/3 meerderheid van de wedstrijdcommissies.

Na de rondvraag werd iedereen bedankt voor zijn aanwezigheid, succes toegewenst met de voorbereiding op het komend seizoen en werd de vergadering gesloten.

 

Nico Spannenburg Lid van Verdienste

Op donderdagavond 6 maart jl., tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van WSV ‘De Zevenwolden’ werd Nico Spannenburg blij verrast toen hem de eretitel ‘Lid van Verdienste’ van de SKS werd toegekend.

Nico is tenminste 15 jaar, eerst als bemanningslid en later als schipper, actief geweest op het startschip. Een man waar je altijd op kon rekenen, niet alleen tijdens de kampioenswedstrijden maar ook tijdens alle activiteiten die daaromheen werden georganiseerd. Hij was een ter zake kundige schipper met een hart voor de SKS. Ook zijn vrouw Milly werd in de huldiging betrokken door ex-penningmeester Henk Frankema.

Nico Spannenburg Lid van Verdienste

 Onder toeziend oog van zijn vrouw Milly krijgt Nico Spannenburg de gouden speld, behorende bij de titel ‘Lid van Verdienste SKS’, opgespeld door Henk Frankema.

SKS Jaarvergadering 1 maart 2014

MFC ‘De Driuwpôlle’ in Woudsend stroomde zaterdagmiddag weer vol tijdens de jaarlijkse Algemene Ledenvergadering van de SKS. In zijn openingswoord vertolkte voorzitter Peter de Jong in heldere bewoordingen het standpunt van het SKS bestuur inzake diverse kwesties die het afgelopen winterseizoen hebben gespeeld. Vervolgens werden de diverse agendapunten behandeld.

ALV 1 maart 2014

ALV 1 maart 2014

Als vanouds een grote opkomst tijdens de SKS Jaarvergadering

Ook voor de SKS Ereleden was een tafel gereserveerd

Ook voor de SKS Ereleden was een tafel gereserveerd

Bij het agendapunt ‘Bestuursverkiezing’ bleken Ab van der Meulen, sinds 1993 SKS bestuurslid en verantwoordelijk voor technische zaken waaronder de invoering van dacron en de totstandkoming van de zeilformule, en Henk Frankema, sinds 2003 penningmeester en daarnaast ook lid van de reglementencommissie en het dagelijks bestuur van de SKS, aftredend en niet herkiesbaar. Hun taken zullen worden overgenomen door de nieuwe SKS bestuursleden Jelle van der Meulen, in de functie van penningmeester, en Pierre Hoekstra, in de functie van bestuurslid. De vergadering stemde in met hun benoeming.

Volgens goede traditie werd het wedstrijdverslag van het laatste SKS kampioenschap, in dit geval 2013, voorgedragen door Johan Modderman. Ook was dit keer Jeroen Veenema van de NHL uit Leeuwarden aanwezig om een duidelijke toelichting te geven op de zeilformule volgens het Velocity Prediction Program (VPP).

Na de gebruikelijke ‘Rondvraag’ werd afscheid genomen van Ab van der Meulen en Henk Frankema. Zij werden benoemd tot Erelid van de SKS en kregen de bijbehorende versierselen opgespeld door voorzitter Peter de Jong. Frankema benadrukte de saamhorigheid van de SKS en riep de eigenarencommissies op om het SKS erfgoed te bewaken. Tot slot bedankte de voorzitter alle aanwezigen voor hun komst en kwam er een eind aan deze Jaarvergadering. En daarmee is het SKS seizoen weer van start.

Ab van der Meulen en Henk Frankema ontvangen de versierselen van Peter de Jong

Ab van der Meulen en Henk Frankema ontvangen de versierselen van Peter de Jong

Ab van der Meulen (boven) en Henk Frankema (onder)

ontvangen de versierselen van Peter de Jong

Nieuws van de SKS bestuurstafel

Auke van der Veen

Op zaterdag 26 oktober vierde Stichting Drachtster Skûtsje het feit dat de Twee Gebroeders honderd jaar geleden van stapel liep. Tijdens de feestavond werd het door bemanningslid Hattum Hoekstra geschreven jubileumboek gepresenteerd. Scheidend bestuurslid en oud-voorzitter Auke van der Veen werd op voorspraak van de Drachtster commissie benoemd tot lid van verdienste van de SKS. Hij kreeg de daarbij horende zilveren speld door voorzitter Peter de Jong opgespeld.

Auke begon als bemanningslid op het skûtsje in de jaren vijftig van de vorige eeuw. Het schip dat destijds in eigendom was van zijn vader. Nadat het schip eigendom werd van de stichting werd Auke ook bestuurlijk actief. Eerst als bestuurslid en later als voorzitter waarbij hij zijn zuster Trudy opvolgde.

In SKS verband heeft Auke zitting gehad in de Commissie Zeilformule 2000 en was hij actief bij diverse evenementen.  

Niet onvermeld mag blijven dat Auke dezelfde avond ook een Koninklijke Onderscheiding mocht ontvangen. Auke werd benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. 

Pieter Brouwer

De Stichting Heerenveenster Skûtsje gebruikte op vrijdag 1 november de evaluatiebijeenkomst met schipper Pieter Brouwer om afscheid van hem te nemen als schipper van de Gerben van Manen. In een volle bovenzaal van Café It Houtsje waren vrienden, bekenden en (oud) bestuurs- en bemanningsleden bijelkaar gekomen om Pieter  te bedanken.

Na jaren bemanningslid te zijn geweest werd hij in 1997 schipper op Earnewâld en stapte hij in 2004 over naar Heerenveen. Zeven podiumplekken waarvan drie kampioenschappen (2006, 2008 en 2010) werden zijn deel. Op voorspraak van zijn commissie heeft het SKS betuur besloten Pieter te benoemen tot lid van verdienste.

Peter de Jong memoreerde dat Pieter als persoon het gedachtengoed van de SKS op een goede ingetogen manier heeft uitgedragen. Hij karakteriseerde Pieter als een van de belangrijke “uithangborden” van de SKS. Pieter is in de loop van de jaren  een ware ambassadeur gebleken van onze organisatie.

Voorlopige zeilagenda

Hieronder de voorlopige zeilagenda voor 2014. Deze zal pas definitief worden na vaststelling in de algemene ledenvergadering en toestemming van de Provinsje.

10 mei | Sprintwedstrijden

14/15 juni | Special Olympics

20 juni | Rotary

21 juni | Waterpoortrace

27 juni | Rabo Interpolis Hurdsilery

5 juli | Foarwedstriid Stavoren

19 juli t/m 1 augustus | SKS kampioenschap

6 september | Amateursilen

 

Ype van de Meulen benoemd tot Lid van Verdienste

Tijdens de Algemene Ledenvergadering van de SKS is Ype van der Meulen benoemd tot Lid van Verdienste. Na zijn afscheid als schipper van het Woudsender skûtsje stopt Van der Meulen nu ook als SKS bestuurslid. Gerhard Pietersma, schipper van Earnewâld, volgt Ype van der Meulen op als afgevaardigde van de VSB (Vereniging Schippers en Bemanningen) in het SKS bestuur.

Ype van der Meulen wordt benoemd tot Lid van Verdienste door SKS voorzitter Peter de Jong

SKS voorzitter Peter de Jong benoemd Ype van der Meulen tot Lid van Verdienste

 

SKS Jaarvergadering 2 maart 2013

Woudsend 2 maart 2013

Net als voorgaande jaren werd de Algemene Ledenvergadering van de SKS in MFC ‘De Driuwpôlle’ in Woudsend gehouden. En deze werd zoals altijd weer goed bezocht. Voorzitter Peter de Jong opende de vergadering waarna de verschillende agendapunten werden behandeld.

Er werd afscheid genomen van een aantal personen die zich in de afgelopen jaren enorm hebben ingezet voor het SKS skûtsjesilen. Leo Visser, oud SKS bestuurslid, stopt als voorzitter van de Minwaarrie. Deze adviescommissie zal hierdoor komend seizoen bestaan uit Ulbe Zwaga, Teake van der Meulen en Pieter Janz. Brouwer.

Afscheid van Eildert Meeter, Piebe Wester en Leo Visser

Afscheid van Eildert Meeter, Piebe Wester en Leo Visser

Piebe Wester en Eildert Meeter stoppen met hun werkzaamheden voor de Kommisje Amels. Beiden hebben hun sporen wel verdiend binnen de organisatie. Piet Kortstra zal deze commissie komen versterken. Echt afscheid nemen van de SKS doen ze waarschijnlijk nooit, maar als blijk van waardering ontvingen de drie mannen een skûtsje gegraveerd in glas.

Na bijna vijftig jaar als bemanningslid en later ook schipper aan het Woudsender skûtsje verbonden te zijn geweest, nam Ype van der Meulen in augustus al afscheid van het helmhout. Als afgevaardigde van de VSB (Vereniging Schippers en Bemanningen) zat hij jarenlang in het SKS bestuur, maar wist hij die ‘petten’ altijd goed gescheiden te houden. Nu stopt Van der Meulen ook als SKS bestuurslid. Gerhard Pietersma, schipper van Earnewâld, volgt hem als VSB-afgevaardigde op in het SKS bestuur. Met instemming van alle aanwezigen werd Ype van der Meulen benoemd tot Lid van Verdienste van de SKS.

Ype van der Meulen benoemd tot Lid van Verdienste

Ype van der Meulen benoemd tot Lid van Verdienste

Bouwe Westerdijk, ex-voorzitter, heeft veel betekend voor de SKS en daarom deed het bestuur het voorstel om hem te benoemen tot Erelid van de SKS. Helaas kon hij niet aanwezig zijn en daarom zal Peter de Jong hem de versierselen en bloemen op een later tijdstip aanbieden.

De SKS heeft twee nieuwe sponsoren mogen verwelkomen. Het technisch projectenbureau Clafis Ingenieus uit Heerenveen wordt subsponsor en Van der Let & Partners Identity, eveneens uit Heerenveen, zal in natura sponsoren in de vorm van een vernieuwde website.

Bert Jonker, eigenaar/directeur Clafis Ingenius, ondertekent het contract

Bert Jonker, eigenaar/directeur Clafis Ingenieus, ondertekent het contract

Skûtsjeliefhebbers hebben het afgelopen SKS kampioenschap weer op diverse wijze kunnen volgen. Op het water was er het wedstrijdverslag van Gjalt de Jong. Aangezien Gjalt vanaf komend seizoen voor Omrop Fryslân verslag zal gaan doen, zoekt de SKS een geschikte opvolger. De SKS website werd in 2012 door 240.000 mensen bezocht. Op de wedstrijddag van Langweer wisten ruim 15.000 bezoekers de website te vinden. Ook de landelijke media schonken weer ruim aandacht aan het SKS skûtsjesilen. Zij zien het inmiddels als topsport in een unieke setting.

Het voorstel van de VSB om met fokken van een dunnere doeksoort te zeilen is afgewezen, aangezien er geen 2/3 meerderheid van eigenaren was. Wel is overeenstemming bereikt over meer openheid over de zeilformule. De schippers hebben het voorstel van Pieter Meeter van Bolsward aangenomen.

Tijdens de rondvraag vroeg Cor Reijenga aandacht voor het openluchtspektakel van Stichting PanTeater, dat naar aanleiding van het 100 jarig bestaan van De Sneker Pan zal worden opgevoerd. (Kijk voor meer informatie op www.panteater.nl) Verder nog een oproep van Jon Visser om deel te nemen aan een wedstrijd te Enkhuizen met Pinksteren.

Voorzitter Peter de Jong eindigde met de woorden: “Het is een eer en genoegen om weer voorzitter te zijn. We maken er een mooi seizoen van. Nog een fijne middag en wel thuis.”

Wedstrijdreeks SKS per 2013 aangepast

In de algemene ledenvergadering is het voorstel tot aanpassing van de route per 2013 aangenomen. Per dat jaar wordt de wedstrijd van Elahuizen verzeild op de vrijdag na Langweer en vóór Stavoren. De rustdag/inhaalwedstrijd die op die dag gepland stond, gaat naar de dinsdag tussen Woudsend en Lemmer.

Bouwe Westerdijk stopt als voorzitter SKS

Bouwe Westerdijk heeft tijdens het SKS overleg van vrijdag 27 januari bekend gemaakt dat hij zijn functie van voorzitter van de SKS per 3 maart a.s. (Algemene Ledenvergadering) zal neerleggen. Dit vanwege persoonlijke omstandigheden. Westerdijk wordt opgevolgd door vice-voorzitter/secretaris Peter de Jong. Bouwe Westerdijk maakte 7 jaar deel uit van het SKS bestuur, waarvan 4 jaar als voorzitter.

Bouwe Westerdijk

©foto Martin de Jong